Trafo Arkitektur AS sendte på vegne av Christian Hestenes en rammesøknad til Kragerø kommune i juni i fjor. Søknaden gjaldt Chic-gården i Kragerø sentrum, hvor det ble bedt om tillatelse til fasadeendring, ombygging av tredje etasje til to leiligheter, fjerning av den innvendige rulletrappa og etablering av takterrasse for de to leilighetene.

Et par måneder før søknaden ble formelt sendt inn, sendte Tommy Olsen inn nabomerknader til tiltaket. Han hadde nettopp signert kjøpekontrakt med Storgata 13 Kragerø AS for en leilighet som går over andre- og tredje etasje i nabogården i Th. Kittelsensgate 4. Kontrakten var imidlertid ikke tinglyst ennå på grunn av forsinkelser i seksjonering av leiligheten.

Hestenes, som eier Chic-gården, ville likevel behandle Olsen og familien hans som om de hadde klagerett, selv om han ikke var formell eier av leiligheten i nabogården.

Mottok ikke nytt nabovarsel

Som følge av nabomerknader fra Olsen og andre naboer, ble søknaden noe revidert før den ble sendt til kommunen. Endringen gikk ut på å fjerne oppbygg for trapp fra gateplan til takterrassen, samt at takterrassen skulle trekkes lenger inn på taket.

Det ble sendt ut et nytt nabovarsel for det reviderte tiltaket i mai i fjor, en måned før søknaden ble sendt inn, men verken Storgata 13 Kragerø AS eller Tommy Olsen mottok dette.

Olsen var ikke tinglyst eier av leiligheten ennå og fremgikk derfor ikke i kommunens nabolister, og Storgata 13 AS hadde ingen merknader til de opprinnelige skissene. Derfor trodde bygningsmyndigheten i kommunen at saken var tilstrekkelig opplyst og behandlet saken. I desember i fjor fattet de et delegert vedtak som ga tillatelse til deler av søknaden, blant annet etablering av takterrassen.

Olsen klaget på vedtaket i mai i år, men kun delen som omfatter takterrassen. Denne vil gi et svært godt innsyn inn til stua og kjøkkenet i leiligheten hans. Han mener dessuten at den vil medføre en betydelig verdireduksjon for leiligheten.

Men klagefristen var utgått og kommunen avviste klagen. De mente at Olsen ikke hadde klagerett og at han dessuten ved passiv opptreden må kunne lastes for å ha oversittet klagefristen. I juli ble det gitt klarsignal for å etablere takterrassen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Innrømmer saksbehandlingsfeil

Olsen engasjerte sin advokat Jan Erik Grønmo. Han henviste til forvaltningsloven, som sier at enkeltvedtak kan påklages av en part som har rettslig klageinteresse, slik som Olsen som var i ferd med å overta leiligheten i nabogården. Ifølge loven hadde Olsen rettslig klagerett uansett om overtakelsen skjedde under eller etter saksbehandlingen. Advokaten slår fast at Olsen skulle blitt løpende informert om saken.

– Det kan etter dette ikke være tvilsomt at kommunen har begått en saksbehandlingsfeil som leder til ugyldighet, skriver Grønmo og fortsetter:

– Han (Olsen, journ.anm.) hadde all grunn til å tro at takterrassen ikke var blitt godkjent og hadde overhodet ingen oppfordring til å kontakte kommunen vedrørende denne byggesaken. Igjen bygger kommunen på den feilaktige forutsetning for klagerett at klager måtte ha tinglyst hjemmel for å ha klagerett.

Kommunedirektør Inger Lysa innrømmer at advokaten har rett i dette, og at Olsen faktisk hadde rettslig klageinteresse fra og med sekundet kjøpekontrakten ble signert.

Hun innrømmer at kommunen la til grunn feil lovforståelse da klagen ble avvist. I tillegg innrømmer hun saksbehandlingsfeil, da Olsen skulle ha fått tilsendt bygningsmyndighetens vedtak i desember.

Hun er imidlertid ikke enig i at feilen gjør vedtaket ugyldig. Hun vurderer det slik at feilen ikke har innvirkning på sakens utfall.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Anbefaler Olsen å bruke toalettvinduer

Kommunedirektøren mener vilkårene for oppreisning av klagen er oppfylt og at den tas videre til behandling i hovedutvalg for plan og bygg. Samtidig oppfordrer hun politikerne til å ikke ta klagen til følge og at takterrassen igjen får byggetillatelse.

Hun argumenterer med at de to nabogårdene ligger innenfor kommunedelplanen for sentrumsområder, hvor det er tett bebyggelse, og at en må regne med at tiltak på nærliggende bygninger fører til økt innsyn:

– Kommunedirektøren bemerker at ingen i utgangspunktet har krav på usjenert bruk av egen veranda, og at nye tiltak på naboeiendommer er en påregnelig utvikling i sentrumsområder. Klager (Olsen, journ.anm.) har også til en viss grad anledning til å tilpasse seg tiltaket på naboeiendommen, eksempelvis ved å benytte vindusglass tilpasset toalettrom.

Hovedutvalg for plan og bygg skal behandle saken onsdag 16. september. De var for øvrig på befaring hos Olsen i begynnelsen av september.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mener å ha strukket seg langt

Christian Hestenes og Trafo Arkitektur AS opplyser at de var klar over Olsens situasjon og ønsket å forholde seg til ham på en høflig og ordentlig måte. De holdt et møte for å diskutere mulige løsninger.

– Det ble muntlig avtalt å trekke takterrassen noe bort fra hans leilighet. I e-post til Tommy Olsen fra vårt kontor skriver vi at vi vil ta han på alvor som klager. Vi har i e-post sagt at vi skal behandle ham som om han har klagerett og gå i dialog for å finne gode løsninger. Vi mener å ha overholdt dette med å ha møte med Tommy i hans leilighet og tegne om prosjektet i henhold til det som det ble snakket om der. Vi har dessverre ikke referat fra møtet, men vi mener omtegningen av tiltaket er bevis for at vi tok hans innspill på alvor, skriver de og fortsetter:

– I denne prosessen hadde vi ikke mottatt skriftlig klage fra Storgata 13 Kragerø AS. De hadde delegert sin klage til Tommy Olsen og vi hadde gått i dialog med ham. Tommy Olsen skulle ha sendt sin klage til formell eier som skulle ha sendt den til oss og videre til kommunen. Her har eier delegert sin klagerett og vi har gått i dialog med en uformell eier. Vi mener her å ha strukket oss langt i denne saken. Det er ikke eier av Chic-gården som skal være skadelidende av at seksjonering av naboeiendom tok lang tid.