Gå til sidens hovedinnhold

Vi ønsker en god skole for alle elevene i Kragerø kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi som jobber på Kragerø skole er i det daglige lojale mot arbeidsplassen vår. Dette er ikke et ønske om å skape splid rundt skolen vår, men nå mener mange av lærerne det er på tide å nyansere bildet som tegnes av Kragerø skole. Vi ønsker å si at de ansatte ikke har en unison stemme, men at det finnes flere meninger. Siden det er undervisning og arbeidet nærmest elevene vi har best kompetanse på, konsentrerer vi oss om det, så får andre fagfelt snakke om økonomi og bygg.

Det er mye som er bra på Kragerø skole. Etter sammenslåingen mellom Kalstad- og Kragerø skole, har alle lagt ned en solid innsats for at skolen skal fungere godt. Vi tror likevel mye hadde vært bedre dersom skolen vår hadde vært delt i en barneskole og en ungdomsskole.

Flere av oss som jobber som lærere på Kragerø skole ser lite til fordelene som blir skissert for 1 – 10 skolen. Det er vanskelig å bruke lærere på tvers av avdelingene fordi avdelingene ikke har lik tidssone. Det er vanskelig å bruke uteområdet i undervisningen, som f.eks. i og røre, fordi andre avdelinger bruker uteområdene til friminutt. Det er vanskelig å få til godt samarbeid om elevene på tvers av avdelingene, fordi vil har ulike tidssoner, og fordi vi ikke har arbeidsrom eller pauserom på samme sted.

Mange av lærerne opplever avstand til ledelsen, ikke fordi det er noe ledelsen ønsker, men fordi det er umulig å være på tre steder samtidig. En stor skole krever en stor administrasjon, og med en stor administrasjon blir det mange tidkrevende møter. Det er med på å skape avstanden. Selv om hver avdeling har en avdelingsleder, er det bare én som er rektor.

Mange av lærerne på barnetrinnet skulle ønske et tettere samarbeid mellom avdelingene. Det er vanskelig å få til på en skole som har tre avdelinger. De fleste andre skoler i Norge er rene barne- eller ungdomsskoler. De har ikke det samme skillet mellom avdelingene som vi har på Kragerø skole. Denne delingen gjør utviklingsarbeid, fellesmøter, annerledesdager o.l. utfordrende. I tillegg er trinnene i ulike bygg. Kragerø skole har mange flotte spesialrom. Når de skal deles med ungdomsskolen, er konsekvensen av de er lite tilgjengelige for barneskolen.

Mange av lærerne på 8. – 10. trinn ønsker en sammenslåing med Sannidal ungdomsskole i en ren ungdomsskole. Vi ønsker at ungdomsskoleelevene skal få gå på en skole som ivaretar ungdomsskolens egenart. Vi mener elevene trenger et miljøskifte når de begynner i 8. trinn.

Kragerø kommune er ikke større enn at elevene våre kjenner hverandre på tvers av skolene og er sammen både i organisert og uorganisert fritid. Etter at den nye læreplanen trådte i kraft høsten 2020 opplever vi at kravene til lærernes faglige kompetanse har økt. Vi tror det vil være lettere å gi elevene den opplæringen de har krav på hvis vi er flere lærere som kan samarbeid på trinn og om fag. I 2025 trer de nye kompetansekravene i kraft. Særlig hvis elevtallet synker som prognosene sier, mener vi det vil være lettere for lærerne å beholde fulle stillinger.

Vi tror alle som jobber i kragerøskolene ønsker det beste for elevene, og det vil vi fortsette med uavhengig av hvordan skolestrukturen blir i framtiden. Vi håper politikerne vil fatte et vedtak som er til det beste for elevene i hele Kragerø kommune, og ikke et vedtak i frykt for å tape stemmer ved neste kommunevalg.

30 lærere fra

1. – 4. trinn og 8. – 10. trinn

Kragerø skole

Kommentarer til denne saken