Gå til sidens hovedinnhold

Vi heier på Kragerø skole!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er igjen uro rundt skolestrukturen i Kragerø kommune. Vi som skriver dette innlegget jobber alle på Kragerø 1. -10. skole: tre avdelingsledere, to miljøterapeuter, en lærer/sosiallærer på ungdomstrinnet og en rådgiver på ungdomstrinnet. Den ene av oss har også vært rektor i Kragerø kommune i 18 år. Vi har alle bred erfaring fra ulike skoleslag. Vi ønsker her å dele våre synspunkter på debatten som nå foregår.

Bygge ut/ ruste opp Kalstad skole for millioner kommunen ikke har?

I forslagene til ny skolestruktur er et av forslagene at Kalstad skole igjen skal tas i bruk som lokale for grunnskole. Det er et forslag vi stiller oss undrende til når det ser ut til at det om få år er plass til alle grunnskoleelevene i Kragerø kommune i byggene som nå brukes til grunnskoler. Hvorfor i det hele tatt tenke å bruke millioner på bygg vi sannsynligvis kan klare oss uten?

Vi oppfordrer politikerne til å ta en grundig besiktigelse av skolebyggene på Kalstad for å virkelig se hvor mye dette vil koste ut i fra hva en skole krever av rom og infrastruktur i dag. Byggene er på ingen måte rigget til ordinær grunnskoledrift.

Kragerø 1. - 10. skole har lavest elevkostnad

Kragerø 1. -10. skole er den skolen i kommunen som koster minst per elev. Da er det merkelig at det er nettopp denne skolen som foreslås oppløst. Midlene som er satt av til å eventuelt å bygge ut tidligere Kalstad skole er så lave at det på ingen måte kan dekke en skoles rombehov og standard. Kragerø skole ble fullrenovert for 10 år siden.

Den har flotte spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk og naturfag. Vi har stort forsamlingslokale/ forelesningssal, to gymsaler, to lokaler til skolefritidsordning, skolebibliotek, svømmehall i samme bygg, gode grupperom, lokaler for helsesykepleier, skolekantine, gode kontorer m.m. Vi kan ikke skjønne at Kragerø kommune har økonomi til å stille med tilsvarende bygg på Kalstad.

Og det er vel ikke meningen at elever og ansatte skal tilbys dårligere lokaler enn nåværende? Når familier som vurderer å flytte til Kragerø henvender seg til oss, er det stas å kunne sende bilder av den flotte skolen vår, ikke minst med beliggenheten på toppen av byen med Munchs soloppgang i sikte.

Splitte opp Kragerø skole?

Et forslag nå er at ungdomstrinnet ved Kragerø 1. -10. skole flyttes til Kalstad og slås sammen med Sannidal ungdomsskole. Læringssenteret skal da tilbake til Kragerø skole. En begrunnelse er at ungdomstrinnet trenger flere lærere med nok studiepoeng i fagene. Dette behovet kan en 1. -10. skole oppfylle fordi det er mange lærere der som har kompetanse til å undervise både på barnetrinn og ungdomstrinn. En 1. -10. skole gir stor fleksibilitet i å bruke det pedagogiske personalet mellom avdelingene. Om elevprognosene slår til vil det på sikt være plass til alle kommunens ungdomsskoleelever sammen med barnetrinnet på Kragerø skole. For få år siden hadde Kragerø skole 620 elever. Nå har vi 496 elever.

Her er det plass til flere!

Ungdomsskole og videregående skole i nærheten av hverandre?

Vi tror ikke det er lurt å plassere en ungdomsskole helt i nærheten av en videregående skole. Dette fordi ungdomsskoleelever er i en fase i livet der det er lett å bli utsatt for negativ påvirkning, bl.a. i forhold til rus. Dessverre er det slik at kommunen vår ligger ganske høyt i forhold til rusbruk hos ungdom.

Skole i byen

I forrige skolestrukturdebatt var politikerne svært opptatt av at barnetrinnet, 1. -7.trinn, måtte ligge i sentrum, altså at Kragerø skulle ha en barneskole i byen. Vi regner med at de samme argumentene for dette gjelder i dag. Kragerø sentrum, som andre boområder i kommunen, bør ha sitt skole- og oppvekstsenter fordi dette er identitetsskapende og skaper tilhørighet til det stedet du vokser opp.

Dette er viktig for å få unge voksne til å vende tilbake etter endt utdanning. Sentrum og butikkene der trenger det livet som barn og foreldre ved Kragerø skole er med på å skape. Skolen har ca. 500 elever og dermed ca. 1000 foresatte, et ikke ubetydelig tall i forhold til innbyggertallet i Kragerø kommune. I tillegg har skolen ca. 100 ansatte.

Politikere og foresatte, kjemp for skolen vår!

I juni 2018 stod dette i KV: “Strålende resultater - Kragerø skole ligger langt over både fylkes og landsgjennomsnittet. Dette viser tall fra Utdanningsdirektoratet.”

På Kragerø skole har vi et tett samarbeid mellom barne- og ungdomstrinn om de samme elevene over 10 år. Dette mener vi er til det gode for hver enkelt elev.

Hver avdeling har mulighet til å dyrke sin egenart, samtidig som vi samarbeider tett, ikke minst faglig f. eks. om den nye læreplanen. Dette er en unik mulighet som en 1. -10. skole har. Elevundersøkelsen viser at elevene, både på barnetrinn- og ungdomstrinn, trives svært godt på skolen vår. Derfor, rør ikke Kragerø skole!

Hilsen oss som sammen følger eleven tett fra 1. -10. trinn på Kragerø skole:

Finn Krogsrud, miljøterapeut 1. -7. trinn
Mona Byvold Næss, miljøterapeut 8. -10. trinn
Roar Svendsen Svenum, lærer og sosiallærer 8. -10. trinn
Thale Rugtveit, rådgiver ungdomstrinnet/ spesialpedagogisk koordinator 1. - 10.trinn
Ida Jensen, avdelingsleder 1. - 4. trinn
Tone Gregersen, avdelingsleder 5. -7. trinn
Sigbjørn Hafredal, avdelingsleder 8. -10. trinn

Kommentarer til denne saken