Helsetjenesten i kommunen er offentlig og likeverdig tilgjengelig, og forankret i et forpliktende lovverk. Eldre, syke og vanskeligstilte – ja, alle innbyggere – skal føle seg trygge og ivaretatt i et godt og smidig samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, familie og øvrige nettverk. Nettopp det ønskede samarbeidet er nå til dags svært utfordrende – ikke minst på grunn av at kommunene framover vil mangle cirka 18.000 helsefagarbeidere og 28.000 sykepleiere. Helse er også blitt et svært profitabelt marked for private aktører – hvilket skaper forskjellsbehandling og svekker vår felles, skattefinansierte velferd.

Helsetjenesten i kommunene har riktig dimensjonerte, høyt faglig kvalifiserte og kompetente tjenester som mål. Det forutsetter tilstrekkelige midler, statlige overføringer, tilgang på fag- og høyskoleutdannede og på velferdsteknologi. Det forutsetter også å kunne framstå attraktiv for ønskede yrkesgrupper, kunne tilby heltidsstillinger og fristende alternative arbeidstidsordninger.

Rødt Kragerø vil styrke vår solidariske og demokratisk styrte modell for helsetjenester:

• Øke antall omsorgsboliger og sykehjemsplasser

• Samlokalisere et trivelig rehabiliteringstilbud

• Tilby hjemmelaget, kortreist og næringsrik mat

• Øke dagtilbud og avlastningsbehov for demente

• Øke grunnbemanning, fagstillinger og høyskolekompetanse

• Tilby attraktive turnusordninger

• Opprettholde vår døgnbemannede legevakt

Birthe Paulsen,

6.-kandidat Rødt Kragerø