Gå til sidens hovedinnhold

Uttalelse om foreslått kutt i støttepedagogteamet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ifølge Utdanningsdirektoratet, er målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren barns trivsel og utvikling i barnehagen. Dette målet finner vi også igjen i to av barnehagenes viktigste styringsdokumenter, nærmere bestemt Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen.

Vi vet også at de forskjellige regjeringer og Stortinget opp igjennom har vært, og er opptatt av kvalitet i barnehagen. Dette kan vi blant annet se av forskjellige meldinger til Stortinget som er fremlagt, slik som Meld. St. 19 (2015-2016) og Meld. St. 6 (2019-2020).

Den kvaliteten vi finner som mål i lov og rammeplan, er det vi kaller resultatkvalitet, her definert som barnas trivsel og utvikling. For å oppnå resultatkvalitet må vi vurdere prosesskvaliteten vår. Er det for eksempel godt samarbeid mellom hjem og barnehage, og er det lyttende og omsorgsfullt samspill mellom voksne og barn. For å oppnå god prosesskvalitet er vi avhengige av det som kalles strukturkvalitet, og som dreier seg om for eksempel personaltetthet, kompetanse og gruppestørrelse. Går vi til forskning på barnehagefeltet, vil vi se at de den litt enkelt forklart, støtter at god kvalitet i barnehager bygger på nok kompetente voksne, gruppestørrelse og det som kalles tidlig innsats.

Det er her vi blir alvorlig bekymret når vi ser i budsjettforslaget fra Kommunedirektøren at det foreslås å kutte i støttepedagogteamet i barnehagene. Så vidt vi kan se støttes dette kuttet av posisjonen. Det er fint at det ser ut til å være politisk enighet om å fortsette med et hovedopptak og supplerende opptak i barnehagene, til en kostnad av 1,6 millioner. Det er viktig samfunnsøkonomisk, og for å tiltrekke oss barnefamilier, men det er ikke det samme som kvalitet i barnehager. Kvalitet i barnehager er barns trivsel og utvikling.

Vi som jobber i barnehagene vet hvor viktig det er med støttepedagogteamet i hverdagen. De er der for å hjelpe oss med barnas trivsel og utvikling. Noen barn får enkeltvedtak og dermed den spesialpedagogiske hjelp de har krav på, men det er også barn som ikke får enkeltvedtak som likevel har behov for litt ekstra hjelp og støtte. Ved at støttepedagogene kan komme inn og avhjelpe personalet med denne jobben, avhjelper de samtidig alle de andre barna. Sitat fra en av klubbene: «Støttepedagogteamet er en signifikant ressurs for barn med utfordringer/vansker som anses som «små» til å begynne med, men som uten nødvendig støtte og veiledning fra støttepedagog vil bli unødvendig stor, og konsekvensen er at det oppstår tilleggsvansker». Støttepedagogteamet gir blant annet ekstra støtte til tidlig språkutvikling for både norskspråklige og tospråklige barn, noe som har vært et pedagogisk satsningsområde i mange år. Dette er tidlig innsats i praksis.

I Meld. St. 19 (2015-2016) kan vi lese at «Samfunnsøkonomiske analyser viser store gevinster ved å sette inn ressurser tidlig i stedet for å satse på kompenserende tiltak senere». Pedagogene jobber målretta med tidlig innsats, og benytter muligheten til å tilpasse spesielle opplegg rundt enkeltbarn slik at det også vil være til det gode for hele barnegruppa, der det er mulig. Dette er ofte avhengig av hjelp fra støttepedagogteamet. Vi kan videre lese «Internasjonale studier viser at offentlig investering i barnehage kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst som er om lag ti ganger større enn kostnadene, men størrelsen på gevinsten avhenger av kvaliteten på barnehagetilbudet». Ved å kutte i støttepedagogteamet kan det føre til uheldige langtidskonsekvenser både for enkeltbarnet og skolen på sikt. Utfordringene hos enkeltbarn vil sendes videre til skolene, og sannsynligvis ikke bli noe mindre, når barna skal i større grupper, og det er flere krav og forventninger til hva de skal klare på egenhånd.

Da vi vet at kvalitet i barnehage enkelt forklart er barns trivsel og utvikling, og at nok, kompetente voksne, mulighet for å dele inn i mindre grupper, samt tidlig innsats er avgjørende for å oppnå ønsket kvalitet, håper vi dere politikere ser viktigheten av at det ikke kuttes i støttepedagogteamet. Vi trenger de så inderlig.

Utdanningsforbundet Kragerø
på vegne av klubbene i barnehagene.

Kommentarer til denne saken