Vi leste med interesse i KV 22. mars at bygningsmyndighetene i kommunen er skeptiske til at Marina – Eiendom AS får bygge mange nye hus i strandsonen på østre øya. Arealplanlegger Trond Hjellvik opplyste at et møte mellom Arkitekthuset og kommunen angående den pågående plansaken ikke resulterte i noen konklusjon. Fra kommunens side ble det uttalt at ett av flere alternativer for utbyggerselskapet er nå å sende det foreliggende planforslaget til politisk behandling som grunnlag for en prinsippavklaring om boligbygging langs sjøen.

Vi har også notert oss Aslak Thorsens betimelige leserbrev om saken. Vi støtter hans synspunkter, og vil minne om hva vi skrev i 2019 angående varselet om oppstart av reguleringsplan og mulig utbyggingsavtale som vi da var invitert til å uttale oss om. Siden den tid har vi etterlyst hvor saken har stått, men ikke fått noe svar. Vi skjønner at saken ikke har kommet særlig videre, men at det nå nærmer seg en avgjørelse.

Her følger noen utdrag av hva vi skrev:

1. Planlagte eneboliger og forretningsbygg/parkeringsanlegg med leiligheter på toppen må harmonere med den øvrige bebyggelsen på Øya i form og volum. Øya har preg av gammel, småskala trehusbebyggelse, noe som er en del av Kragerøs særpreg og tiltrekningskraft som bosted, feriested og turiststed. Dette må bevares.

2. Man bør være svært forsiktig med bygging av brygger utover i sjøen og bortover mot Fiskebrygga og fiskerimottaket. En så lang brygge som antydet i planutkastet, vil bli til stor sjenanse for båttrafikken i dette området, som er vårt felleseie. Vi er opptatt av at det som er av fellesarealer i byen, det være seg til lands eller til sjøs, må bevares til felles bruk for allmennheten.

3. Allmennheten må sikres adgang til sjøen i form av promenader langs hus og brygger.

4. Vi forventer at forslag til reguleringsplan sendes alle relevante interessenter og at informasjon om forslaget blir presentert for beboerne på Øya og andre innbyggere i byen på et offentlig møte i regi av kommunen før planen kommer til første gangs behandling.

Vi er fremdeles av samme mening!

Kragerø Bys Venner v/ styret