Bompenger er en usosial og ineffektiv måte å finansiere veier på. Derfor kjemper jeg som Frp-medlem mot bompenger og er stolt av at mitt parti i regjeringen og på storting arbeider for å finne kompromisser hvor bompengene blir minst mulig.

I media er det ofte misvisende overskrifter og etterlatte inntrykk om at «Frp er for» bompenger. Jeg vil derfor bidra med noen fakta som du sjelden eller aldri får i media.

I regjering har Frp de siste årene forhandlet fram kompromisser som har redusert bompengeforpliktelsene med over 10 milliarder kroner. Bompengeandelen i nye prosjekter er redusert fra over 40 % under styret til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti til under 30 %.

FrP har med Samferdselsministeren fjernet bomstasjoner på åtte veiprosjekt fordi staten har slettet gjelden og isteden bevilget penger over statsbudsjettet. Prosjektene i Telemark er E134 Seljord–Åmot som ikke fikk bomstasjon, og redusert bompengebidrag på 310 mill. kr ved at prosjektet rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand i Skien ble fullfinansieres uten bomstasjon med statlige midler.

Den statlige andelen til veiprosjekter er hevet i over 40 eksisterende veiprosjekt gjennom økte bevilgninger i statsbudsjettet. Bomstasjoner rammer tilfeldig og urettferdig og Frp i regjering har økt den generelle bombrikkerabatten fra 10 % til 20 %.

For mange store personbiler, pickuper, og bobiler er taksten mer enn halvert fordi Frp har endret reglene slik at de ikke blir bompengebelastet som vogntog når de passerer bommen.

Fordi at bompenger er en lite effektiv måte å samle inn penger på har Frp i regjering ønsket å redusere kostnadene til innkreving. Frp har redusert antall bomselskap fra rundt 50 til bare 5. Det betyr lavere driftskostnader og langt færre styrer som fylles av politikere med gode styregodtgjørelser. Vårt siste gjennomslag kom i januar da vi i regjeringserklæringen fra Granavolden fikk gjennomslag for at man skal kunne skrive av store bompengeutgifter på skatteseddelen.

Noen mener Frp burde gått i opposisjon siden vi ikke har fått fullt gjennomslag for å fjerne alle bompenger. Konsekvensen av det ville vært at bompengene vokste enda mer, og samtidig ville veibevilgningene i statsbudsjettet blitt betydelig redusert. Tilsvarende negativt resultat ville vi fått dersom Frp sluttet å stemme for kompromissene i Stortinget.

På Stortinget har det ledende opposisjonspartiet Arbeiderpartiet nesten konsekvent gått mot kutt i bompenger. De har i tillegg foreslått kutt i bevilgning til fylkesveier og kraftig økte bilavgifter. SV har foreslått milliardkutt til riksveier og enda høyere bilavgifter og bompenger. Sp har foreslått økt årsavgift og vært imot bomkutt.

Partiene som ønsker bompenger fikk 85 % oppslutning ved sist stortingsvalg. Det tilsier at Frp skulle tapt alle kampene vi tar, slik vi gjorde i opposisjon.

Våre gjennomslag viser at vi har kjempet og vunnet. Men det er riktig at Frp også har tapt mange slag. Vi har fremmet forslag om konkret fjerning av bomstasjon, som Stortinget har stoppet. Høyre- og Frp-regjeringen la i 2015 fram bompengereformen, så ble våre da planlagte bompengekutt stoppet av Stortinget. Opposisjon med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i spissen ville ikke redusere bompenger. Noen av disse partiene later nå som om de mener det motsatte, men stemmegivningen på Stortinget beviser hva de egentlig står for i veipolitikken.

Thorleif Fluer Vikre

Politisk nestleder og 2.-kandidat Vestfold og Telemark FrP fylkestingsliste