Kragerøungdommen oppgir å være generelt godt fornøyd med mange deler av tilværelsen og i flere av målepunktene er kommunens barn mer fornøyde enn andre kommuners barn, skriver Kragerø kommune på sine hjemmesider.

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden.

Undersøkelsen er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinn (5. - 7. trinn), ungdomstrinn og i videregående opplæring. Undersøkelsen omfatter et bredt spekter av temaområder. De som svarer får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold.

Mange har svart

Kragerø kommune melder at undersøkelsen ble gjennomført ved ungdomsskolene og den videregående skolen i vår og svarprosenten var høy. Undersøkelsen gir oss derfor et godt innblikk i hva ungdommene mener om oppveksten sin i disse dager, og vi kan sammenlikne med både andre kommuner og oss selv bak i tid.

Det er for øvrig tredje gang Kragerø kommune er med på Ungdataundersøkelsen, først i 2015, så i 2018 og nå i 2021. Hensikten er at spørsmålene skal dekke helheten i barn- og ungdomsliv.