Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne. Å tilpasse opplæringen betyr å tilrettelegge med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen.

I St. melding 6 står det: Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.

Det er en villet politikk at stadig færre elever skal ha spesialundervisning, og at flere av elevene skal ivaretas gjennom tilpasset opplæring, altså i en ordinær klasseromssituasjon. Lovnaden er at reduksjon i ressurser til spesialundervisning skal føre til en styrkning av ressurser i klasserommet, erfaringen er at det ikke skjer. I stadig trangere skole- og kommunebudsjetter brukes minimumsnormer som maksimumsnormer, og alt som ikke er lovpålagt er fritt vilt i kuttdiskusjoner. Resultatet er lærere som skal inkludere, ivareta og tilrettelegge for et stadig større spenn av elever uten at rammene for å gjøre jobben økes. Dersom vi skal få til en inkluderende praksis, må vi sørge for at skolene har stabile budsjetter med handlingsrom til å sette inn ressurser der det trengs.

Utdanningsforbundet Kragerø krever at skolene skal få tilstrekkelig med ressurser til å ivareta alle elevers rett til et inkluderende og godt opplæringstilbud!

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Kragerø