I forbindelse med bygging av ny E-18 og kryss på Gjerdemyra vil det bli en del utfordringer med økende trafikk både sørover mot Kragerø og nordover mot Gautefall. De senere årene har vi fått en kraftig økning i trafikken forbi Wåsjø, blant annet på grunn av utbygging på Gautefall. Når vi i tillegg får ny E-18 vil trafikken sannsynligvis øke enda mer. Da blir det raskere for de som kommer østfra å kjøre ned til Gjerdemyra og videre mot Gautefall fremfor å kjøre over Kilebygda.

Fylkesvei 38 fra Wåsjø til Gjerdemyra er i dag ikke bred nok til å kunne dele veibanen med gul stripe. Vi har også fått autovern på hele strekningen slik at det skal være trafikksikkert for de kjørende.

Men hva med oss som ferdes langs fylkesvei 38, enten som gående eller syklende? Har ikke vi like mye rett på sikkerhet langs veien som de som bor ned mot sentrum?

Går man langs fylkesvei 38 hvor det i dag er 80 km fartsgrense og det kommer bil/lastebil fra begge kanter, hvor gjemmer man seg da? Hvis/når trafikkmaskinen på Gjerdemyra kommer i tillegg, uten kulverter som det er foreslått, vil det bli en stor utfordring for gående og syklende å komme seg ned til Sannidal hvor de fleste fritidsaktiviteter for barn og unge foregår.

Derfor må vi ha en G/S fra Wåsjø til Sannidal!

Vi mener politikerne må våkne og tenke over hva de er med på å bestemme, og ikke overkjøre samfunnet på og ved Gjerdemyra.

Gå for en avkjøring! Tidligere forslag med en avkjøring vil ivareta myke trafikanter forbi Gjerdemyra på en mye bedre måte.

Astrid Wåsjø
Rolf Castor Simonsen