Synspunkter til «høringsalternativer til dagens skolestruktur»

Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi i Senterpartiet ble overrasket i negativ forstand da «Høring -alternativer til dagens skolestruktur» ble lagt fram. Vi mener høringen har store mangler og at grunnlaget for å gjøre seg opp en mening ut ifra informasjonen som kommer fram i høringen er tynt.

Dette løftet vi fram på møtet i Hovedutvalg for Oppvekst 24. september 2020. Vi ønsket da at dette ble protokollført. Dette ble da ikke gjort.

På bakgrunn av kommunestyrevedtak sak 41/20 sitt første avsnitt mener vi disse punktene er mangelfullt utredet i høringen:

Når det gjelder reisevei/tid i forhold til små barn, sier rapporten at ingen av alternativene utfordrer anbefalingsnormene for reisetid. Dette mener vi at det nærmest er feilinformasjon da det knapt vil være mulig å transportere barn fra Risør grense/Portør til Kragerø innenfor 45 min.

Kommunestyrets vedtak ber om at det klart skal framkomme samfunnsmessige konsekvenser for lokalsamfunnet ved de ulike alternativene. Rapporten konkluderer enkelt med at det er umulig å si. Vi mener dette arbeidet burde vært grundigere og at det tydelig burde kommet fram i rapporten.

I kommunestyrets vedtak heter det at «god kvalitet på inne- og uteområder bør vektlegges». Dette er ikke vurdert for noen av alternativene. Vi mener dette burde komme tydelig fram i rapporten.

Kommunestyret ba om en oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser det vil medføre for kommunen dersom eventuelt nedlagte skoler medfører at elever søker seg til private alternativ. Dette er ikke omtalt i høringsgrunnlaget.

Det er påtakelig at det overhodet ikke er tatt med økte reiseutgifter for elevene fra Levangsheia ved noen av alternativene der skolen legges ned. Per i dag er det 37 elever ved skolen; 21 av de har skoleskyss i dag. Dette gir så vidt vi kan skjønne logikken i rapporten, en merutgift på 208.000 som er utelatt. Selv om rapporten opererer med en gjennomsnittlig pris pr. elev, vil det også være sannsynlig at utgiftene øker også for dem som har skyss i dag når de må over fra kun buss til buss (evt. taxi for å holde reisetida nede) + ferje.

Under kommunestyrevedtak sak 41/20 sitt andre avsnitt som gjelder ulike alternativer til skolestruktur mener vi utredningen av flere av punktene ikke er i tråd med bestillingen.

Punkt 3. Hvilke kostnader ligger det inne for en 8–10 skole på Kalstad? Vi mener dette skulle komme tydelig fram i høringsrapporten.

Punkt 4. To 1–10 skoler er løst med en 1–10 skole i Kragerø og en sammenslått Sannidal-Helleskole der 8–10 er lagt til Sannidal og 1–7 på Helle under felles administrasjon. Vi mener denne løsningen ikke er i tråd med bestillingen. Vi mener intensjonen med punkt 4 var å utrede to 1–10 skoler hvor lokasjonen for hver 1–10 skole lå sammen sted.

Punkt 5. Her gjelder samme som for punkt 3. Hvilke kostnader ligger det inne for en 8–10 skole på Kalstad? Vi mener dette skulle komme tydelig fram i høringsrapporten.

Punkt 10. Høringen sier ingen ting om «gjennomgang av kostnader for drift av skolekontoret (oppvekst/stab)» Vi mener disse innsparingene/utgiftene skulle framkomme i høringsrapporten og at det ikke er tilfredsstillende nok at de framkommer i budsjettframlegget.

Vi ønsket også konkret svar på hva som eventuelt blir besparelsen ved å flytte elevene fra Sannidal Barneskole til Helle Skole. Vi mener også det var bestilt kostnadsbetegnelse på barnehage på Helle.

Kostnadene for Læringsenteret kommer heller ikke fram i høringen. Verken slik det er i dag eller hva det vil innebære av kostnader å flytte Læringsenteret.

Skolesaken berører alle oss som bor og lever livene våre i Kragerø enten direkte eller indirekte og kan gi store konsekvenser for barna, familiene og lokalmiljøene i kommunen vår. Det er nå vi har muligheten til skape en grunnskole i Kragerø for framtiden! Da er det viktig at alle som har mulighet til å uttale seg i høringen er kjent med alle fakta i saken.

Senterpartiet oppfordrer alle til å lese gjennom høringen og å komme med tilbakemeldinger. Både på det som er av uklarheter, konkrete forslag og om hva du mener i skolesaken!

Knut Jarle Sørdalen, Gruppeleder Sp
Morten Moland, Hovedutvalg for Oppvekst Sp
Kristine Støen Kivle, Hovedutvalg for Oppvekst Sp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken