Gå til sidens hovedinnhold

Svar vedrørende engasjement og reguleringsplaner

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til Kragerø Bys Venners etterlysning av et engasjement fra utbyggere og arkitekter. Jeg kan bekrefte at engasjementet for Kragerø og den utviklingen byen nå ser, er stort på vårt kontor Arkitekthuset Kragerø AS. Jeg opplever at det samme gjelder hos alle oppdragsgivere vi har befatning med - uten at dette nødvendigvis kommer til uttrykk gjennom leserinnlegg i KV.

KV er en viktig kilde til informasjon og for å fremme sine synspunkter, men avisartikler og leserinnlegg er et krevende format å diskutere såpass innfløkte problemstillinger som byutvikling når utgangspunktet for diskusjonen er så ulike. Dette kommer særlig til uttrykk i kommentarfeltene.

Etableringen av en reguleringsplan er en demokratisk prosess selv om planforslaget er fremmet av en privat utbygger via en plankonsulent/arkitekt. Det medfører ikke riktighet at det å avstå fra å debattere i media svekker den demokratiske planprosessen. Planprosessen er standardisert, og en reguleringsplan inneholder så uendelig mye mer enn hva et leserinnlegg omfatter. Men at media har en viktig rolle særlig i denne type saker som berører mange, er jeg ubetinget enig i.

Jeg oppfatter at forespørselen fra Kragerø Bys Venner rettes på et generelt grunnlag, selv om det i innlegget av 18. juli er mer spisset og knyttet til prosjektet Tollbodenkvartalet med utbygger Fredensborg.

Ettersom det blir feil å uttale seg så generelt som det leserinnlegget legger opp til, så må jeg nyansere litt.

Tollbodenkvartalet er arbeidstittelen til detaljreguleringsplanen for området omsluttet av P.A. Heuchs gate, Torvgata og Stines bakke. Prosjektet omfatter blant annet en utvidelse av dagens hotell inn i nye arealer. Arkitekthuset Kragerø AS vil på vegne av Fredensborg fremme denne detaljreguleringsplanen til Kragerø kommune.

Skisseprosjekt til reguleringsplanen, som er presentert i visningsrommet i Torvgata 5, er utarbeidet av en tverrfaglig prosjekteringsgruppe bestående av blant annet tre arkitektfirma, en rekke andre bidragsytere og rådgivere. Vi vet at prosjektet består av deler som utfordrer omgivelsene, og kanskje provoserer enkelte, sikkert aller mest de som ønsker at Kragerø skal bestå mest mulig uforandret. Kragerø Bys Venner har her vært tydelig i sitt standpunkt. Men planen har et svært godt innhold som vil bidra til flere arbeidsplasser og økt aktivitet i Kragerø også utenfor sommersesongen. På mange måter kan denne planen sees som en direkte konsekvens av Kragerø kommunes nå uttalte mål om å satse på helårsturisme.

Alle elementene i planen, også de som ikke alle er eige i, vil bli grundig beskrevet og bearbeidet i reguleringsplandokumentene som kommunen vil få til behandling av saken. Plandokumentene består av planbeskrivelsen, bestemmelser, plankart og ROS-analysen. På hvilken måte de ulike delene av planen forholder seg til overordnet lovverk, i leserinnlegget trekkes det frem Riksantikvarens anbefalinger og Sentrumsplanen for Kragerø, vil grundig bli redegjort for i de omtalte dokumentene. Plansaken er under bearbeidelse, og det er for tidlig å konkludere med dette nå - saken må jobbes mer med, og plandokumentene må leses i en sammenheng.

Les også

Utbyggere og arkitekter bør delta i debatten om byutviklinga

Arkitekthuset Kragerø AS har også deltatt i enkelte andre prosesser for andre eiendomsbesittere i sentrum, men det må presiseres at det her også er en rekke andre arkitektfirma involvert. Det er for øvrig andre firma som er engasjert til å tegne prosjektene innenfor Havnefrontplanen, B-4, 13, 14, 15 etc. Kragerø Bys Venner bør her derfor oppdatere seg før det generaliseres med at Arkitekthuset er engasjert til å tegner utviklingsprosjektene i sentrum. Det er unyansert og direkte feil. Jeg ser heller ikke at Kragerø Bys Venner avkrever svar fra andre navngitte arkitekter/arkitektfirma.

Som en aktiv aktør i lokalsamfunnet, for private og næringsdrivende, har vi en åpen dør på vårt kontor. Vi tar oss god tid til å diskutere prosjekter med alle - det være seg i møter med berørte naboer, i åpne møter, eller på byen en lørdag formiddag. Vi ønsker å fremme brukermedvirkning som metode, og vi vektlegger de demokratisk prosessene ved planlegging. Dette er også holdninger vi møter hos våre oppdragsgivere.

David Løffler
Arkitekthuset Kragerø AS

Kommentarer til denne saken