Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Kragerø bys venner

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Manglende svar fra kommunen: Vet ikke, har ikke tid, gidder ikke……
På vegne av 40 beboere i Smedsbukta / Dalen har Kragerø Bys Venner gjennom KV (15.12.20) formidlet videre spørsmål som gjelder utbygginga på Skrubben. Spørsmålene er også sendt direkte til ordfører og bygningsmyndigheter. Verken administrasjon eller politikere har besvart disse spørsmålene, og svar etterlyses derfor her. Svar fra autoritativt hold er påkrevet, for det eksisterer nå svært sprikende opplysninger: Arkitekt og saksbehandler opplyste i desember til Byvennene at det da ikke eksisterte videre utbyggingsplaner for Skrubben, mens utbygger sier at det kan komme 48 nye leiligheter i sammenheng med garasjeanlegget som nå ferdigstilles. Vi spør: Hva er det som gjelder, arkitekten og saksbehandlers utsagn – eller utbyggers?

Svar: Det er den til enhver tid gjeldene reguleringsplan som legger rammer for utbygging i Kragerø. Utbyggingen på skrubbodden gjennomføres nå i samsvar med Detaljreguleringsplan Skrubbodden som ble vedtatt 12.06.2014. I en byggesaksbehandling er det ikke tillatt å kreve at utbygger skal bygge på en annen måte enn det som allerede er godkjent i reguleringsplanen.

Garasjeanlegget ble godkjent 16.11.2018 det er regulert inn bygg inntil kote 15,4 jf reguleringsplankartet.

Hvis beboerens i Smedsbukta/Dalen mener at de ikke har hatt medvirkning i planprosess gjennom varsling, offentlig ettersyn og høring, at plan og bygningsloven og forvaltningsloven er brutt, burde dette bli avklart gjennom en klagesak på planvedtaket da det ble vedtatt i 2014.

Privatisering av sjøområder
Gjennom KV (15.01.21) har Kragerø Bys Venner stilt følgende spørsmål til leder i Hovedutvalg for plan og bygg: «Hvordan kan det gå til at pengesterke utbyggere får sikre seg og privatisere store tidligere allment tilgjengelige sjøområder? Hva betaler de for de sjøområdene som de seinere selger videre?» Foreløpig har hovedutvalgslederen ikke besvart spørsmålene våre, og vi gjentar dem derfor her.

Kragerø Bys Venner legger ikke skjul på at vi finner det svært kritikkverdig at verken politikere eller administrasjon svarer på spørsmål som framsettes av eller på vegne av byens innbyggere om utviklinga i byen. Og vi undrer: Skyldes mangel på svar at de som spørres ikke har de fornødne kunnskaper, handler det om mangel på tid og kapasitet – eller dreier det seg om rein og skjær arroganse? Ingen av disse grunnene kan aksepteres: Byens innbyggere (og ikke minst naboer til store utbyggingsprosjekter) MÅ ha en soleklar rett til å være fullt ut orientert om det som skjer eller skal skje rundt dem.

Forvaltningsloven sier at alle som sender en forespørsel til kommunen har krav på et svar innen rimelig tid, i det minste skal grunnen til manglende svar opplyses. Kjenner ikke administrasjon og politikere til forvaltningsloven?

Svar: Spørsmålet er upresist og inneholder påstander som er udokumenterte på generell basis. Skal man svare opp spørsmål må det gjelde et spesielt område eller eiendom, slik at spørsmål kan besvares med utgangspunkt med de vurderinger som er gjort i den administrative og den politiske saksbehandlingen. Hvis spørsmål fra Byvenner eller andre stilles konkret vil nok det politiske miljø besvare spørsmål som kommer. I reguleringsplaner har alle etter plan- og bygningsloven rett til å uttale seg før en plan vedtas. I byggesaker har naboer og berørte rett til å bli varslet av tiltakshaver samt rett til å uttale seg. I forhold til store utbyggingsprosjekter er det slik at når administrasjonen og hovedutvalget legger reguleringsplaner ut på 1. gangs høring at medvirkningsprosessen starter.

Medvirkning i planprosesser er ivaretatt i plan- og bygningsloven, og forvaltningsloven kan ikke benyttes til å kreve svar fra politikere uten at det foreligger en konkret ferdigbehandlet sak.

Engasjement er bra, med det sterke engasjementet som Kragerø bys venner har så burde man forvente at de har noe mer forståelse for plan og bygningsloven når de fremmer påstander offentlig.

Henriette Fluer Vikre
Leder hovedutvalg for plan og bygg

Kommentarer til denne saken