Gå til sidens hovedinnhold

Skolestruktur og reisevei fra Levangsheia til Kragerø.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikerne i Kragerø har bestilt en utredning om ulike alternativer for ny skolestruktur som nå er ute på høring. De fleste alternativene er dyster lesning for oss som har barn på Levangsheia skole. Ved gjennomlesing av dokumentet kan det virke som at forfatterne har en slagside mot skolen vår. Men det som forundrer oss mest i dette høringsdokumentet er hvor problemfritt det fremstilles å legge ned skolen.

Innledningsvis blir det slått fast at reisevei/tid ikke vil utfordre grenseverdiene for det som tidligere var retningslinjer for reisetid til skole (men som nå er trukket tilbake); 45 min for 1. – 4. trinn og 60 min for 5.-7. trinn. Dette gjelder fra eleven forlater hjemmet til skolen starter, og inkluderer ventetid. Dette skal, ifølge dokumentet, gå smertefritt selv for de elevene som er bosatt lengst fra ferjeleiet på Stabbestad, og vil bli løst ved at bussen kjører over Levangsheia, om bord på ferja, og kjører elevene opp til skolen i Kragerø.

Etter at dette betryggende blir slått fast, omtales det ikke én eneste negativ konsekvens av å legge ned skolen vår. Tvert imot så trekkes Levangsheia frem som eksempel på et lokalsamfunn som ikke har noe å tape på å miste skolen. Under punktet som "Nærmiljø og sosiale momenter" som diskuterer en skoles betydning for nærmiljøet helt generelt, er Levangsheia den eneste skolen som nevnes: "Gymsalene benyttes fremdeles i stor grad til idrettsformål på skolene etter skoletid, med unntak av Levangsheia som har sitt eget idrettsanlegg på Gåsmyr." Det pekes på problemer med å oppfylle pedagogiske mål når elevgrunnlaget er for lite, men selv ikke i modellen med "monsterskole" i Kragerø med inntil 683 elever sies det noe om at det er både pedagogiske og sosiale utfordringer knyttet til størrelse og at denne skolen allerede drives med dispensasjon på grunn av for lite uteareal. Det skapes en illusjon i dokumentet om at å fjerne Levangsheia skole kun gir positive effekter for økonomien og bagatellmessige konsekvenser for elever og lokalsamfunn.

For øvrige skoler pekes det på økte utgifter til elevtransport ved nedleggelser av for eksempel Helle og Sannidal skoler. Ved nedleggelse av Levangsheia skole skal elevene på magisk vis forflytte seg uten økte kostnader både med buss og ferje over til Kragerø, godt innenfor de anbefalte rammene på 45. min for 1.-4. trinn og 60 min for 5.-7. trinn.

Reisetid og avstand er selve kjernen av problemet, og kan ikke hoppes bukk over og bagatelliseres slik det gjøres i høringsdokumentet. Selv er vi bosatt på Portørveien. Dagens tilbud om skoleskyss fra vår holdeplass er som følger: Avgang buss kl 06:52, ferje fra Stabbestad kl 07.25, via Skåtøy, ankomst Kragerø 07.55. Skolestart 08.15. Totalt 1 time og 23 minutter.

Det må store og urealistiske endringer til, både i rutetilbud og antagelig skolens åpningstider for at forutsetningene i dokumentet skal være til stede. Det må gå en ferje direkte fra Stabbestad til Kragerø om morgenen som må klappe til kai 10 minutter før skolestart. Da vil man teoretisk og med et nødskrik kunne klare reisen på ca. 50 minutter; 5 minutter mer enn tidligere anbefalinger for 1.-4. trinn. Hjem igjen må det gå en buss fra skolen ned til en direkte ferje fra Kragerø til Stabbestad ved skoleslutt – både ved kort og lang skoledag. Skal tro om Fjordbåtselskapet har blitt spurt om dette lar seg gjøre i kombinasjon med å frakte elever fra øyene og øvrig rutetilbud i skjærgården?

Vi blir provosert av at høringsdokumentet kategorisk fastslår at "ingen av alternativene (til ny skolestruktur) medfører reiseveg som utfordrer de anbefalinger som er gitt i dokumentene over (…) Ettersom dette kan slås fast innledningsvis, vil det ikke bli kommentert under hvert alternativ, fordi det ikke utfordrer de normene for akseptabel reisetid til skolen." Dette gjelder hverdagen til vår og mange andre familier på Levangsheia, og vi vet at det ikke stemmer. Det sier seg selv at Fjordbåtselskapet ikke kan legge om hele puslespillet som rutetilbudet i skjærgården er for at det skal gå ferje og buss direkte t/r Portør/Langkjærbakken-Kragerø. Det sier også seg selv at dette omfattende opplegget ikke vil være kostnadsfritt.

Vi har lovbestemt rett til skoleskyss innen visse rammer. For familier med behov for SFO vil nedleggelse av skolen vår skape store problemer. Foreldre på Levangsheia jobber på Levang, på Stabbestad, i Risør, i Drangedal, i Porsgrunn og i Skien. Noen er selvstendig næringsdrivende. Enkelte jobber i Kragerø. I dag kan vi hente ungene våre på vei hjem fra jobb. For de med arbeidsvei knyttet til E-18 vil henting på SFO i Kragerø innebære en håpløs omvei som medfører mye ekstra kjøring. For familier der de voksne har jobbene sine på Levangsheia, vil henting på SFO med mer enn én times kjøring t/r åpenbart gjøre at kabalen blir umulig å få til å gå opp. Bosted, jobb og skole/SFO vil ikke la seg kombinere. Med barnehagebarn i tillegg er det ikke mulig å se at hverdagen kan gå i hop.

Kommunestyret skal i løpet av vinteren foreta en beslutning om skolestruktur på bakgrunn av dette dokumentet. Da er det svært viktig at alle fakta er belyst. Høringsdokumentet problematiserer overhodet ikke de åpenbare utfordringene som finnes knyttet til avstand og reisetid fra Levangsheia, både sosiale så vel som økonomiske. Vi skylder elevene å ta dette temaet på alvor. Vi skylder også politikerne å gi dem et beslutningsgrunnlag som ikke villeder dem med tanke på hvordan skoleveien til framtidas barn fra Levangsheia kan bli. Vi har heldigvis tro på at beslutningstagerne er kloke nok til å se det større bildet i skolestruktursaken.

Kjell Tveitereid og Britt Bjørnstad

foreldre til skolebarn og barnehagebarn på Levangsheia

Kommentarer til denne saken