Gå til sidens hovedinnhold

Skjærgårdsliv eller ikke?  

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skåtøy skole ble bygd i 1975 med en grendehusdel (gymnastikksal og kjøkken) finansiert av tippemidler. Skåtøy Vel og andre lokale krefter bidro med innkjøp av utstyr, senere oppussinger og hundrevis av dugnadstimer. I 1998 ble skolen påbygd for å huse barnehagen, igjen bidro vi med hundrevis av dugnadstimer. Uteområdene rundt skolen er opparbeidet på dugnad med mer enn tusen timer. Skåtøys befolkning har alltid følt og tatt ansvar for barnas beste på vår lille grendeskole.

Den offentlige skolen ble vedtatt nedlagt i 2012. Da startet den største dugnaden vi har hatt på øya med etablering av kommunens første privatskole. Å etablere en montessoriskole var upløyd mark, et stort prosjekt med kort tidsfrist og høy risiko. Med tusenvis av dugnadstimer og en betydelig økonomisk støtte fra våre foreninger, lokalbefolkning og hyttefolk klarte vi å starte Kragerøskjærgården Montessoriskole (KSM) i 2013.

Prosjektet er en suksess! Først og fremst for 50–60 glade fornøyde barn med individuelt tilrettelagt undervisning i en leksefri heldagsskole. Med varm mat, ukentlig undervisning ute i skog, mark og ved sjø, og nærhet til natur i hvert friminutt. Statlig privatskolestøtte er 85 % av gjennomsnittskost for norske elever. Med rasjonell drift og moderat husleie drives KSM uten foreldrebetaling. Ungene lærer det de skal, de scorer på topp i Telemark på nasjonale prøver, og de klarer seg bra når de starter på ungdomsskole i byen.

Les også

Et svar til representanten Henriette Fluer Vikre fra Fremskrittspartiet. Om kostnader knyttet til privatskoler.

KSM er nå en veletablert bedrift, med flest ansatte og høy kvinneandel i øydistriktet. Viktige arbeidsplasser som genererer skatteinntekter til kommunen. Skatt betaler også de seks sårt tiltrengte barnefamiliene vi med sikkerhet vet har flyttet til kommunen på grunn av KSM. Flere barnefamilier kan også ha flyttet til, eller blitt værende i kommunen på grunn av KSM tilbudet (dette er ikke undersøkt). Skolebarn og aktiviteter er også viktig for ferjetilbudet i skjærgården.

Jeg synes det er tragisk, overraskende, unødvendig og uprofesjonelt at kommuneadministrasjons forslag om å selge Skåtøy skole til høystbydende på det åpne markedet, bekjentgjøres i avisa uten en forutgående dialog med skole og lokalmiljø på Skåtøy. I forslaget sauser man sammen kommunenes leieinntekter og utgifter for både flerbrukshus og skolebygg. Før KSM startet var Skåtøy skole lenge nedleggingstruet og løpende vedlikehold nedprioritert. KSMs leieavtale dekker kommunes selvkost, og alle årlig løpende utgifter til vedlikehold (inklusive cirka 10 års etterslep).

KSMs leieavtale er og må behandles helt uavhengig av flerbrukshuset.

Les også

Innspill til våre folkevalgte om Kragerøskjærgården montessoriskole

Avisoverskriftene om administrasjonens forslag og formannskapets behandling om snarlig salg på det åpne marked av skolen, skaper unødvendig utrygghet først og fremst for skolebarn, men også for foreldre, ansatte og Skåtøys befolkning. Mens andre nedlagte eldre kommunale bygg og skoler overdras vederlagsfritt til lokale krefter, er det påfallende om Skåtøy skole er den eneste hvor dette prinsippet fravikes? Slik saken fremstilles i lokalavisa kan formannskapets behandling og vedtak oppfattes som om mange politikere direkte vil motarbeide en videre drift av KSM på Skåtøy? Jeg håper og tror at dette ikke er tilfelle? Kommunestyret må behandle saken ut i fra en helhetlig vurdering av KSMs betydning for, og bidrag til: barnas beste, totalt samfunnsregnskap, arbeidsplasser, og tidligere uttalt politikk om satsing på øydistriktet. Man må se på helheten og ikke kun noen få isolerte tall fra kommunens Kostra-rapportering og skoleregnskap. Og samtidig ha i bakhodet at vår unike skjærgård er Kragerøs viktigste aktivum og konkurransefortrinn.

Skulle kommunestyret fatte hastverkspregede ukloke vedtak i denne viktige saken så tror jeg alle Skåtøys gode krefter med kreativitet, kunnskap og dugnadsånd, nok en gang vil samles med så stor kraft – at barnas beste på den lille grendeskolen vår sikres også for fremtiden.

Tor Dønvik

Kommentarer til denne saken