Fra ulike hold er det stilt spørsmål til kandidatene ved valget av nytt menighetsråd for Kragerø sokn om deres syn på saker som rådet får å jobbe med i kommende periode. Særlig har det i lokalavisa vært etterspurt synspunkter på det planlagte kirkens hus «Skipet».

Som leder i Menighetsrådet i inneværende periode og kandidat under valget nå, verken kan jeg – eller ønsker jeg – å uttale meg om hva de øvrige kandidatene måtte komme til å gå inn for i perioden som kommer. I sin alminnelighet skal likevel sies at jeg er trygg på at alle 10 kandidater (6 faste / 4 vara) vil bidra til positive vedtak og tiltak i «de alminnelige sakene» som Rådet får å arbeide med. Dette til beste for menigheten og Kragerø som lokalsamfunn.

Når det gjelder «Skipet», regner jeg med at praksis fra inneværende periode vil bli fulgt: Rådet vil, slik som i dag, arbeide i henhold til vedtak som gjøres av et menighetsmøte, der alle medlemmer av Den norske kirke, innafor Kragerø sokn, har møte- og stemmerett. I klartekst: Skulle et slikt offentlig innkalt menighetsmøte - etter å ha drøfta både en ny finansieringsplattform, husets utseende og eventuelle øvrige aspekter ved huset – komme til at «dette ønsker vi», så regner jeg med som en selvfølge at Rådet vil jobbe for det. Skulle det motsatte bli tilfelle, at menighetsmøtet sier at «dette ønsker vi ikke», så regner jeg med - som en like stor selvfølge - at Rådet vil forholde seg lojalt også til et slikt vedtak. Begge alternativene her betinger selvsagt at de kommunale myndighetene gir anledning til å føre opp huset.

Olav A. Drevland