Kragerø Bys Venner registrerer at detaljreguleringsplanen for Rørvik gård (Garnvik) er vedtatt av kommunestyret. Planen tillater at den gamle, monumentale låven rives for å erstattes med et nytt leilighetsbygg og at stabburet flyttes.

Vi beklager at det tillates så store endringer innenfor bevaringsområdet, og at et av få opprinnelige gårdsanlegg av denne typen nå går tapt.

Når vedtaket likevel er gjort og planen nå foreligger, vil vi trekke frem pkt. 7 under avsnittet «Bebyggelse og anlegg» i reguleringsbestemmelsene for området, siste gang revidert 10.11.2022. Der står det (sitat):

«Nye bygg, til og påbygg skal kun tillates dersom tiltaket har gode arkitektoniske, bruksmessige og fysiske kvaliteter og er godt tilpasset sine omgivelser uten å forringe omkringliggende kulturmiljø. All arkitektonisk utforming skal etterstrebe å ivareta og videreføre Garnvik sin identitet og områdets særpregede historiske kulturmiljø, slik det arter seg i bebyggelsesstruktur, plassering, skala, volum og størrelse, taktekking og møneretning, materialbruk, fargesetting og detaljering. Ny bebyggelse skal innordne seg det historiske miljøet. Dette innebærer at nye tiltak skal kunne leses av bygningen/bygningsmiljøet som viderefører byggeskikken som kjennetegner Garnviks unike kulturmiljø, uten å fremtre med stor kontrast til det eksisterende. Det skal legges vekt på en god utforming av ny bebyggelse, både med hensyn til volumoppbygging, fasadeutforming, materialbruk og fargesetting. Det eksisterende låvebyggs formspråk skal kunne gjenkjennes i leilighetsbygg som oppføres i området.»

Det blir nå opp til byggesaksavdelingen i kommunen å se til at tegningene av nybygget følger disse bestemmelsene. Skissen som følger plandokumentet er i så måte langt fra tilfredsstillende, men bestemmelsene gir gode føringer for arkitekten. Til slutt blir det så opp til våre politikere å sørge for at bestemmelsene håndheves. Vi håper sterkt at så skjer.

Kragerø Bys Venner v/styret