Gå til sidens hovedinnhold

Plassering av et besøkssenter tilknyttet Jomfruland nasjonalpark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi forstår det slik at Kragerø kommunestyre torsdag 11. mars skal behandle mulige innplasseringer av et besøkssenter tilknyttet Jomfruland nasjonalpark. Ett av alternativene som skal vurderes er å plassere besøkssenteret på området sør for Haga kafé. Dette er et område som er regulert til friluftsformål etter gjeldende reguleringsplan. En vedtatt reguleringsplan binder arealbruken rettslig og i dette tilfelle til friluftsformål. Derfor har ikke kommunen adgang til å planlegge langt mindre bebygge et friluftsområde med et besøkssenter. For at det skal kunne skje må det foretas en omregulering av området. Dette gjelder uavhengig av om arealet eies av kommunen eller ikke. Etter det vi forstår er det ikke tatt noe initiativ til at en omregulering skal finne sted.

Ut fra det materialet som foreligger ser det ut til at bygget også er tenkt realisert på et område som delvis også er i private eie.

Det nevnte friareal er en del av Jomfrulands egenart som benyttes både av Kragerøs egen befolkning som tilreisende med bostedsadresse utenfor Kragerø kommune. Ut fra foreliggende materiale kan det se ut til at friarealet omtrent blir halvert med et besøkssenter med alle de negative konsekvenser det har ikke minst for Kragerø kommunes egen befolkning.

Vi eier grunn og fritidseiendommer som dels vil være berørt av tiltaket. Vi oppfatter et besøkssenter som særdeles inngripende i forhold til våre eiendommer. Vi er også forbauset over at dette forslaget i det hele tatt er kommet opp fordi det finnes andre alternativer for å plassere besøkssenteret som vil være langt mindre kontroversiell og ikke ha negative konsekvenser for besøkende på Jomfruland. Vi er også forbauset over at vi ikke har vært forelagt noe som helst i sakens anledning og vil reise spørsmålet om det er i samsvar med god forvaltningsskikk. Vi kommer derfor til å påklage et eventuelt kommunalt vedtak om å plassere besøkssenteret på et areal som er regulert til friluftsformål. I den forbindelse vil vi begjære oppsettende virkning. Det betyr at all aktivitet knyttet til et besøkssenter i dette området må stilles i bero til klagen er ferdigbehandlet.

Med hilsen

Gyrild Sundvall Waage, Gunnar Aabøe, Einar Orre, Steffen Eriksen, Helge Aabøe, Ulf Larsen

Kommentarer til denne saken