På møte i Kragerø menighetsråd 23. februar ble saken om parkeringshuset i Fermannsbakken tatt opp. Følgende vedtak ble enstemmig fattet:

Gjennom KV er Kragerø menighetsråd kjent med planene og tegningene for parkeringshus i Fermannsbakken. Slik vi oppfatter tegningen som er presentert, vil det planlagte huset i stor grad skygge for Kragerø kirke når man nærmer seg byen via Kirkebukta.

Også den frie sikten fra og mot Minneparken virker å bli negativt påvirket.

Menighetsrådet oppfordrer utbygger til å endre byggeplanene – slik at sikten mot (og fra) kirken og minneparken ikke blir skadelidende. Vi regner ellers med at kommunen, som godkjenningsinstans, også vil legge vekt på dette viktige hensynet.

Kragerø menighetsråd