«På tredje forsøk fikk Tollefsen gjennomslag – nå kan kjøpet av Frøviks skog gjennomføres».

Dette var overskriften i KVs omtale av vedtaket i Hovedutvalg for plan og bygg i møtet 4. desember, og er faktum dersom vedtaket blir stående. Kommunedirektørens innstilling var å ikke gi dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen, eller fra plan og bygningslovens bestemmelser. Et standpunkt jeg deler fullt ut. Kommunedirektøren skriver videre at fordelene med å gi de nødvendige dispensasjonene ikke er klart større en ulempene etter en samlet vurdering, og begrunner dette med at selv om parsellen er søkt til uendret bruk og søker viser til at det bare vil skje et eierskifte, vil det – på sikt – kunne innebære en økt og/eller endret bruk av arealet. Et annet viktig moment er at det er viktig å ivareta driftsenhetene i kommunen selv om dagens forhold på denne eiendommen ikke har stor økonomisk betydning. Fradeler man en større eiendom som ligger i strandsonen vil dette kunne medføre økt privatisering av et LNF-område i strid med kommuneplanen og allmennhetens interesser. En fradeling som omsøkt vil også kunne skape en uheldig presedens med tanke på andre søkere som krever likebehandling. Det er tidligere gitt avslag på fradeling av ubetydelige områder i LNF og strandsone, og jeg kan, om vedtaket blir stående, vanskelig finne argumenter for å avslå nye søknader når det nå åpnes for store fradelinger i strandsonen. Det kan vel heller ikke være sånn at det er avgjørende hvem som søker – eller kanskje er det det?

Til slutt må jeg få komme med en kommentar om at jeg ble veldig forundret når Senterpartiets faste representant stemte for forslaget om fradeling, som dessverre ble framsatt av en representant fra Arbeiderpartiet. Det kan vel ikke være i Senterpartiets ånd å fradele størsteparten av en landbrukseiendom, for deretter å sitte igjen med et lite areal rundt eiendommens bygninger?

Kjell Ove Heistad

Medlem av hovedutvalg for plan og bygg