Gå til sidens hovedinnhold

Økonomien krever endring i skolestrukturen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det tydelige signalet fra kommunedirektøren er at Kragerø kommune ikke har økonomi til å opprettholde dagens skolestruktur! Nedskjæringene i skolen har de siste årene vært smertefulle. Ved å ikke gjøre endringer i skolestrukturen er vi i Skolelederforbundet redde for at kvaliteten på skolene vil gå ned da det ikke er ressurser til å opprettholde dagens gode kvalitet. Skolene har nådd smertegrensen.

Skolelederforbundet reagerer også sterkt på at det nå på politisk plan vurderes nye alternativer til skolestruktur som ikke er utredet. Utredningen har pågått i over to år og vi gir honnør til administrasjonen i Kragerø kommune for det grundige arbeidet som er nedlagt! I forbindelse med utredningen har også alle instanser fått mulighet til å uttale seg og det har totalt kommet inn 84 høringssvar. Dette taler for at saken er godt utredet og at det nå er klart for å ta et viktig valg som står seg over tid!

Alle skolelederne i Skolelederforbundet er enige om å opprettholde barneskoler fra 1.-7. trinn i de tre store boområdene; Sannidal, Helle og Kragerø. Vi er også positive til kommunaldirektørens innstilling om at det opprettes et oppvekstsenter for barnehagebarn og elever på 1.-7. trinn i lokalene på Levangsheia skole. Videre ønsker vi ikke 1–10 skoler, men en felles ungdomsskole i Kragerø kommune plassert på Kalstad fra 2025.

Hvorfor opprettholde barneskolene?

– Sikre nærhet til skolen for de fleste elevene i Kragerø kommune i 7 år.

– Sikre et levende lokalsamfunn i nærmiljøet.

– Opprettholde skolen som et samlingssted på fritiden.

– Bidra til tilflytting til Kragerø kommune med skoler i de store boområdene.

– Sikre god kvalitet på undervisningstilbudet med fokus på barnetrinnet.

– Alle barneskolene har oppgraderte skolebygg.

En felles ungdomsskole på Kalstad

– Sikre et godt undervisningstilbud med fokus på pedagogikk knyttet til ungdomstrinn.

– Stort fagmiljø for personalet.

– Stor fleksibilitet i forhold til organisering av elevgrupper og tilpasset opplæring.

– Muligheter for flere valgfag og tilvalgsfag.

– Mere ressurser til sosiale tjenester som rådgiver, helsesykepleier, miljøterapeut/miljøarbeider, sosiallærer og psykolog.

– Elevene får et miljøskifte etter at barneskolen er fullført.

– Alle elevene må bytte skole etter barnetrinnet og starter med samme utgangspunkt.

– Elevene blir kjent med ungdommer fra hele kommunen. Dette kan være samlende for kommunen som helhet.

– Nærhet til Kragerø idrettshall.

– Nærhet til Skateparken.

– Nærhet til naturområder; Tjenna og Studsdalen.

– Nærhet til Kragerø videregående skole med mulighet for samkjøring av tjenester.

– Flere trygge voksne vil oppholde seg på Kalstad området store deler av dagen når de har sin arbeidsplass på skolen.

– En ungdomsskole på Kalstad vil ha utbyggingsmuligheter dersom elevtallet i Kragerø kommune går opp.

Skolelederne i Skolelederforbundet er ikke for 1–10 skoler av følgende grunner:

– Det er vanskelig å utnytte personalet på tvers av skoleslag. Dette vil tilspisse seg med ny læreplan, Læreplanverket for kunnskapsløftet, med krav om tverrfaglig samarbeid på tvers av trinn og behov for ytterligere spesialisering på den enkelte lærers fagfelt.

– Elevene må gå på samme skole gjennom hele grunnskoleløpet noe som innebærer at de ikke får et miljøskifte.

– Det blir et stort aldersspenn mellom en 6-åring og en 16-åring som skal oppholde seg på samme sted.

– Organisering av skoledagen får begrensninger når det skal tas hensyn til flere skoleslag ved at uteområdet ikke kan benyttes så mye som læringsarena når det alltid er noen som har friminutt.

Kragerø 13. april 2021

Skolelederne i skolelederforbundet

Per Oskar Refsalen
rektor Sannidal ungdomsskole

Stig Lemvik
rektor Sannidal skole

Anette Wang Kristensen
inspektør Sannidal skole

Anette Alstrup
rektor Helle skole

Sigrún Sveinsdóttir
rektor Levangsheia skole:

Kommentarer til denne saken