Over store deler av landet ser vi en krevende rekrutteringssituasjon til ledige fastlegehjemler. Kragerø har de samme utfordringene som mange andre kommuner. Det er særlig vanskelig å få søkere og vikarer til en-legepraksiser. Bruk av stadige nye vikarer er lite ønskelig, særlig for pasienter som har behov for kontinuitet og forutsigbarhet.

Kommunen mener det er helt nødvendig med lokale tiltak for å sikre en stabil og god fastlegedekning for kommunens innbyggere. Vikarbruken påfører også kommunen betydelige merutgifter. I påvente av statlige tiltak for å redde fastlegeordningen, ønsker kommunen å tilrettelegge for et kommunalt helsesenter.

Vi vil sikre ordninger for å beholde de dyktige fastlegene vi har, og samtidig sørge for et godt grunnlag for rekruttering av nye fastleger. Kommunen mener derfor at samlokalisering av seks av kommunens legepraksiser er et viktig grep for å bedre helsetilbudet til befolkningen, og at det haster.

Det er ikke så mange lokaler i Kragerø som egner seg for et samlokalisert helsesenter for seks leger med mulighet for utvidelse for andre funksjoner. Kommunen har vurdert flere andre alternativer, men når vi tar hensyn til både ankomst med buss og bil, parkeringsmuligheter og ambulansetilgjengelighet er det kun to steder som egner seg.

Les også

Fastlegene til Tangen: Hvor er logikken?

De to lokalene i kommunen som peker seg ut, er og lokalene på Kragerø sykehus og det tidligere administrasjonsbygget på Stilnestangen. Sykehuset er dessverre ikke å et reelt alternativ for et helsesenter på kort sikt. Kommunen har leid ut hele arealet som vi ikke selv benytter, i langsiktige avtaler til blant annet Sykehuset Telemark og Vitalis. Dette er viktige arbeidsplasser i kommunen som vi er opptatt av å bevare, og kommunen får gode leieinntekter.

I tillegg ønsker vi å beholde helsetilbudet som sykehuset gir innbyggerne våre. Det er derfor ikke riktig at det er to leiekontrakter vi må betale på over år. Et helsesenter på Stilnestangen kan imidlertid etableres i løpet av få måneder. Utbygging, ombygging og etablering av et hensiktsmessig helsesenter på sykehusområdet må ses i sammenheng med utvikling av resten av området og må planlegges godt, og det vil nødvendigvis ta noen år.

Kommunen ønsker forutsigbarhet både for kommunens innbyggere og fastlegene. En midlertidig løsning på Stilnestangen i påvente av et nytt velegnet helsesenter på Marienlyst/sykehusområdet er etter administrasjonens vurdering en god løsning.

Kragerø kommune ved helse- og omsorg