De første skiltene kom opp i 2013 og nå er det 340 av dem rundt omkring på norske veier.

Budskapet retter seg til både bilister og syklister og oppfordringen er enkel: Del veien.

Poenget har vært å forebygge alvorlige ulykker og dempe konfliktnivået i trafikken. Det opprinnelige målet var at det ikke skulle bli flere dødsulykker på sykkel, selv om sykkelbruken økte.

Tusen syklister og bilister har årlig svart på spørsmål rundt hvordan de deler veien. Og tendensen synes klar: Bilister og syklister tar mer hensyn til hverandre.

Virker direkte på atferden

– Våre undersøkelser viser at både syklister og bilister oftere søker blikkontakt i kryss og er mer oppmerksomme på blindsoner enn før. Vi ser også at syklister og bilister deler veien på en bedre måte enn før. Flere bilister kjører forbi med god margin og syklister er flinkere til å slippe biler forbi.

Det forteller prosjektleder Signe Gunn Myre, til Statens vegvesens nettside vegnett.no.

– Det er selvfølgelig vanskelig å måle effekten av kampanjen siden vi ikke har noen kontrollgruppe. Men TØI har evaluert kampanjeskiltet og slått fast at det virker direkte på trafikantenes atferd. De sa at det gikk ti år mellom hver gang de med så stor sikkerhet kunne si at noe virket, sier Myre.

Sørge for å bli sett

Tidligere var det rundt 12 dødsulykker årlig blant syklistene. De siste fem årene er gjennomsnittstallet ti.

– Dette er altfor små tall til å trekke noen konklusjoner, men vi håper at kampanjen har bidradd til at antall dødsulykkene ikke stiger. Vi vet at det aller viktigste for å unngå alvorlige ulykker på sykkel er å sørge for å bli sett, sier Myre.

Før kampanjen startet så Vegvesenet på årsaker til dødsfall og hvorfor syklister og bilister er sinte på hverandre. Viktige stikkord her er blindsoner og manglende blikkontakt. Bilister ville ha god flyt og følte seg hindret av syklister, som på sin side ble usikre hvis bilister sneiet for nær.

Thor Hushovd og humor

– Vi ville lage en kampanje som både skulle sørge for at syklister ble sett, og samtidig skulle gjøre folk mer høflige i trafikken. Vi kan ikke bygge oss ut av alle situasjoner. Gang- og sykkelveier må krysse avkjørsler, så samspill er viktig.

– Vi brukte Thor Hushovd og humor for å nå fram til bilister og ulike syklister. Kampanjen har blitt evaluert hvert år, og vi har justert innholdet ut fra dette. Hushovd har virkelig vært en god ambassadør for kampanjen, han har frontet den ved flere anledninger. Han er forresten ikke bare en stor syklist, han er også en lidenskapelig bilelsker og samler på Porscher, noe mange ikke er klar over, sier Myre, til vegnett.no.