Jakttiden har hittil vært fra 10. august til og med 23. desember. Nå har fylkeskommunen landet på at den skal utvides i begge ender, fra 26. juli til ut februar.

Etterspurt

Forslaget har vært ute på høring og totalt åtte innspill kom inn. Alle gir full oppslutning til at det åpnes for en intensivering av jakten. 

Fylkeskommunen viser også til at de i forkant av høringen har fått flere henvendelser fra mange kommuner om ikke jakten på artene kan utvides.

Tidligere jaktstart vurderes til å kunne redusere bestanden og være et godt virkemiddel for å redusere beiteskader på innmark.

– Tiltaket blir vurdert som forvaltningsmessig forsvarlig, ønskelig og uten uheldige konsekvenser for naturmiljøet, herunder andre arter, utdypes det.

Det er ikke satt begrensninger for jakten for verken tid på døgnet eller geografisk.

Problem

Flere andre fylker har allerede gjort det samme som Telemark, og landet over omtales gåsa som en pest og plage. På strender, holmer og på populære friområder rundt om i fylket gjør den fra seg i stort omfang. Allerede i 2008 fikk også Grenland landbrukskontor tillatelse fra direktoratet til å gå til auksjon mot reir.

Kanadagåsa var populær på 1980-tallet og lokale viltnemnder var selv med på å sette ut gjess fra Sverige. Tanken var å gi befolkningen noe å jakte på, men forventet jaktinteresse slo ikke til og bestanden har dermed vokst seg stor.