Anbefalingen fra direktoratet ble oversendt til departementet på mandag, i tide til dagens kronprinsparbesøk på Jomfruland.

- Direktoratet slutter seg i det vesentlige til Fylkesmannens tilråding, men foreslår noen endringer og tillegg. Den mest vesentlige endringen er at Hovedveien og tunet på Øitangen gård med bebyggelse foreslås holdt utenfor nasjonal­parken. Videre foreslås det en endring i formålsbestemmelsen for sone A i nasjonalparken, noe direktoratet i lengre tid har varslet, skriver Fylkesmannen i Telemark på nasjonalparkprosjektets nettside.

Endringene

I en e-post til de involverte partene skriver prosjektleder Morten Johannessen følgende om endingene og tilleggene som Miljødirektoratet har gjort:

·       Stråholmen landskapsvernområde opprettes som ett verneområde, selv om området består av to adskilte teiger.

·       Hovedveien og tunet på Øitangen gård med bebyggelse holdes utenfor nasjonal­parken.
Verneforskriften for nasjonalparken
·       Formålsbestemmelse for sone A endres til "I sone A er det et spesielt formål å bevare naturtyper som skogshagemarker, naturbeitemarker, slåtteenger, strandenger og lauvingstrær."
·       Forbud mot camping, teltslagning og oppsetning av kamuflasjeinnretninger for fotografering avgrenses til å gjelde Stråholmen og i sone B, med unntak av Beverskjæra og Vestre Rauane.
·       Bestemmelser om telting overføres fra retningslinjer i forvaltningsplanen til verneforskriften.
·       Sykling og organisert bruk av hest tillates på alle veger og stier.
·       Bestemmelser om jakt overføres fra retningslinjer i forvaltningsplanen til verneforskriften.
·       Adgangen til å sette ut saltsteiner til beitedyr tas ut.
·       Adgangen til midlertidige gjerder for beitedyr gjelder i inntil et år.
·       Motorferdsel ved uttransportering av drivved begrenses til større kvanta og det stilles krav om samordner transport.
·       Bestemmelse om motorferdsel på is tas ut.
·       Bestemmelse om motorferdsel i forbindelse med forskning, miljøovervåking, filminnspilling, kulturarrangementer og lignende tas ut.
·       Henvisninger til Hovedveien og tunet på Øitangen tas ut av verneforskriften som følge av grenseendringer.
·       Adgangen til anlegg for levendelagring av villfanget fisk og skalldyr begrenses til områder der dette har foregått tidligere.
·       Det innføres hjemmel for dispensasjon fra forbudet mot utsetting av levende organismer.


Verneforskrift for Stråholmen landskapsvernområde
·       Formålsbestemmelsen endres til: "Formålet med Stråholmen landskapsvernområde er å ta vare på et kulturlandskap med økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. Formålet er videre å ta vare på kultur- og naturbeitemarker, rikt naturmangfold med truede og sjeldne arter gjennom bærekraftig bruk og forvaltning. Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging."
Vernebestemmelser:

·         Forbud mot foring av beitedyr tas ut.

·         Forbud mot løs hund tas ut.

·         Forbud med lavtflyging under 300 m tas ut.

Direktoratet foreslår også en del andre endringer og tillegg av mer teknisk karakter som ikke er gjengitt her.

Representasjon i nasjonalparkstyret
·       Miljødirektoratet viser til brev fra Klima- og miljødepartementet av 31.3.2016, der direktoratet bes om å forberede og gjennomføre forsøk med grunneierrepresentasjon i nasjonalparkstyret/-styrene i de kommende nasjonalparkene Jomfruland og Raet." Direktoratet vil komme tilbake til dette etter opprettelsen av de to nasjonalparkene.