Kommunen godkjente erstatningshytte - det får Fylkesmannen til å se rødt

FREMMET FORSLAGET: Det var Henriette Fluer Vikre (Frp) som fremmet forslaget om å innvilge dispensasjonen.

FREMMET FORSLAGET: Det var Henriette Fluer Vikre (Frp) som fremmet forslaget om å innvilge dispensasjonen. Foto:

Tidlig i desember ga kommunen tillatelse til at en hytteeier i skjærgården får bygge erstatningshytte. Tillatelsen ble gitt til tross for at fylkesmannens miljøavdeling frarådet det.

DEL

For at hytteeieren skulle få lov til å rive den eksisterende hytta og erstatte den med en ny, ville det kreve dispansasjon fra byggeforbudet i 100 metersbeltet langs sjøen. Hytteeieren ønsket å erstatte den 67 kvadratmeter store hytta med en ny fritidsbolig på 100 kvadratmeter.

Kragerø kommune sendte søknad og revidert søknad til Fylkesmannen for uttalelse. I fylkesmannens svar 5. april og 11. september i fjor frarådet Fylkesmannen at tillatelse ble gitt, og samtidig varslet de om at de ville klage dersom det ble fattet et positivt vedtak.

- Uheldig utvikling

4. desember ble imidlertid saken behandlet av hovedutvalg for plan, bygg og miljø, og dispensasjon ble gitt. Det var Henriette Fluer Vikre som fremmet forslaget om å innvilge søknaden. Det får miljøavdelingen hos Fylkesmannen til å reagere.

- Byggeforbudet er ment å markere at 100-meters beltet langs sjøen er av nasjonal interesse, og at strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Dispensasjoner fra forbudet fører til en uheldig utvikling av strandsonen, heter det i klagen fra Fylkesmannen.

De begrunner dette med at arealer i stadig større grad blir tatt i bruk til fritidsboliger og andre private utbygginger.

- Nedbyggingen har negative følger for både allment friluftsliv og for selve landskapsbildet. Strandområdene har også spesiell verdi som livsgrunnlag for plante- og dyreliv, skriver miljøavdelingen i klagen.

- Konflikt med nasjonale interesser

Miljøavdelingen mener at å bygge erstatningshytta vil føre til ytterligere fortetting, privatisering og nedbygging av strandsonen, noe byggeforbudet er ment å forhindre.

- Miljøavdelingen finner den innvilgede dispensasjonen kommer i konflikt med nasjonale interesser vi er satt til å ivareta, skriver de og fortsetter:

- Det er ikke pekt på fordeler for allmennheten som klart overstiger ulempene, slik plan- og bygningsloven krever. Vi kan ikke se at kommunens vedtak av inneholder nye opplysninger som endrer vår tidligere konklusjon i saken.

Uenig

I begrunnelsen for gitt dispensasjon i saken, la hovedutvalget i Kragerø kommune vekt på at fotavtrykket ikke økes ved å bygge ut hytta over en eksisterende platting. For å hindre ytterligere eksponering mot sjøen, ba de imidlertid om at materialvalg, farger og utforming skulle gi et avdempet uttrykk mot sjøen.

- Utvidelsen av hytta vil ikke begrense allmennhetens tilgang til i området, da hytta er i et eksisterende privatisert området, heter det i kommunens vedtak.

Ikke første gang

Det er imidlertid ikke første gang at fylkesmannen reagerer på vedtak gjort av Kragerø kommune i saker som omhandler bygging i strandsonen.

Fylkesmannens stramme linje i strandsonen har fått politikerne til å reagere, noe som for kort tid siden førte til at en delegasjon fra Kragerø diskuterte problemstillingen med kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland.

Delegasjonen hadde med seg konkrete eksempler på byggesaker i kommunen til ministeren. Henriette Fluer Vikre (Frp) fortalte etter møtet at de håper at ministeren vill ta saken videre.

- De kan jo aldri love noe, men jeg opplever at de hadde forståelse for at vi trenger tilbakemelding fort. Slik det er nå, så er det nesten ikke aktiviteter i byggesakene. Det må skje noe, sa hun.

Artikkeltags