I Kragerø kommune er det ikke lang vei noe sted. I sin tid var det i Sannidal en oppfatning blant de fleste at det kunne være en god løsning med ett felles kryss. Dette bør være på Fikkjebakke. Her kan det bli en svær næringsutvikling. Det kan bli mange hundre arbeidsplasser og mye transport.

For enkel og grei framkommelighet ned til Kragerø trengs en ny vei fra nedkjøringen fra Fikkjebakke og til rundkjøringen ved Sannidal stasjon lagt pent i terrenget og i god avstand utenfor bebyggelse. Innfartsveien herfra til Kragerø er en bra vei.

Vi må unngå trafikk forbi barneskolen i Sannidal. Denne del av kommunen kan lett få økt tilflytting av barnefamilier i forbindelse med en vellykket næringsutvikling på Fikkjebakke.

Området Gjerdemyra er bebygd med ganske mange hus og området er for lite til et godt motorveikryss. Den foreslåtte kryssløsningen fører til enorme naturinngrep og gir mye støy og forurensning. Det blir et veldig kostbart kryss i et forholdsvis trangt område med leire og komplisert grunnvannssystem. Her bor et 50-talls mennesker som lurer på hva framtiden bringer av støyende boforhold. Veikryss her kan bli veldig dyrt.

Tilgrensende vassdrag (med fisk), med liten vannutskiftning, Gjerdedalskilen, Wåsjøvannet, Gjerdevannet er allerede negativt påvirket av veisalt, nitrat- og slitasjepartikkelavrenning. Her er ingen rensetiltak på eksisterende E18.

Ny E18 må i området Gjerdemyra trekkes noe sørover, her er allerede bebyggelsen innløst. Uten kryss og med effektiv støyisolering kan det bli brukbart å bo her.

Eksisterende E18 beholdes i sin helhet som lokalvei nord-sør med litt redusert fartsgrense og gang/ sykkelfelt.

Vi ber om at Kragerø kommunestyre vurderer en gang til om det er helt nødvendig med nytt motorveikryss på Gjerdemyra. I sin tid var det krefter som trodde på at det ble stor næringsutvikling ved alle veikryss. Tidligere ordfører refererte en anonym ekspert på dette. Så enkelt er det ikke, det er flere veikryss langs E18 som bare er et veikryss.

Vi kan få en god løsning med ett kryss i Kragerø. På Fikkjebakke. Det vil spare mye penger og natur og bomiljø på Gjerdemyra. Med litt velvilje fra Nye Veier kan det kanskje legges et godt dimensjonert vannrør fra hovedvassdraget (Toke/ Farsjøvannet) til Fikkjebakke i veikanten til ny motorvei. Det later til at Kragerø kommune ikke har tilstrekkelig oppmerksomhet på at det ikke kommer noen videre næringsutvikling på Fikkjebakke uten en storkapasitets vannforsyning. Det er bare hovedvassdraget som har stor kapasitet i vår kommune. Grøtvann har på ingen måte tilstrekkelig kapasitet. Dette HASTER NÅ å få orden på. Uten tilstrekkelig vannforsyning stopper all næringsutvikling opp. Det er store areal på Fikkjebakke. Det er bedre å satse på ett sted. Folk må ha arbeid og inntekt. Her er kyndige konsulenter i Norge som kan planlegge dette grovt på en god måte.

To veikryss med 4,5 km mellomrom i lille Kragerø kommune virker unødvendig. Og må være en unødvendig kostbar løsning som er uheldig for lokalbefolkning og miljø. Det er bare å ta bort et veikryss og planlegge en kort vei - enkel planendring. Viskelær også på beslutninger.

Hadde det vært snakk om Ring 3 i Oslo, hadde det ikke vært noe å diskutere. Men vi får håpe at vi ikke får biltrafikk tilsvarende det sentrale Oslo.

Ærbødigst
Leif Grønstad
(overingeniør)