(Telemarksavisa)

– Saken som er kommet lengst avventes sakkyndig vurdering. Andre saker er under arbeid med dokumentasjonsinnhenting og vurdering av fremsetting av krav, bekrefter hun.

Stor belastning

Men hvor mange saker som blir aktuelle kan ikke Hein Bæra tallfeste. Rettslige stevninger vil også avhenge av reaksjonen fra Drangedal kommune.

– Vi er i ulike faser for disse sakene.

Noen saker er avslått av kommunens advokat, og ofrene vil ikke eller orker ikke å ta risikoen ved en rettslig prosess, forklarer hun.

– Det utgjør en stor belastning- psykisk og økonomisk.

– Døra ble stengt

Tidligere anslag har gått på rundt 80 mobbesaker. Det nøyaktige antallet har hun ikke.

– Det har jeg ikke brukt tid på å telle. Det kan være lavere, men jeg tror ikke 80 er feil.

Advokat Terje Marthinsen i Advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co, representerer kommunen og KLP. Han opererer med et langt lavere antall saker, se lenger ned i saken.

– KLP-advokaten har ikke noen innsikt i antall saker. Han har sagt klart og tydelig at saker som er foreldet og saker der det ikke er dokumenterte skader, vil han ikke se. Den dagen kommunen overførte sakene til KLP, ble døra stengt og vinduet ble så mye mindre, mener Hein Bæra.

Sammensatt bilde

Røykskyen har lagt seg og tankene har fått spillerom etter at det kom en strøm av mobbesaker i Drangedal. Hein Bæra mener at det er et sammensatt bilde.

– Når jeg tar det generelle første, så tror jeg nok at alle føler en stor utmattelse. Kommunen sa at de skulle ta det på det største alvor, og takket de som sto fram, men så har det ikke skjedd noen ting.

Det har vært tungt.

– Det føles for å si det på en folkelig måte, som nok at et slag i ansiktet, at dette ikke blir fulgt opp. Det har medført til at en tredjedel av dem som sto fram, gir seg. Et titalls antall som har revet av plasteret etter å prøvd å fortrenge minnene. Når man valgt å stå fram krevde det veldig mye. Det har vært mange vanskelige samtaler, og det føles som i det igjen står igjen med ingenting.

Den siste kontakten mener hun var folkemøtet i fjor høst.

– Det er det siste vi har hørt fra kommunen. Det bæres tungt av alle.

Nå har de jobbet seg gjennom alle sakene. Det har utledet i ulike resultater og vurderinger av hva som kan gjøres.

– De eldste sakene går så langt tilbake og er foreldet. Skadevirkningen er vanskelig å dokumentere. Men det alle ønsket var å bli tatt på alvor. Det hadde vært ønskelig med en anerkjennelse- eller et unnskyld, kanskje i form av noen velvalgte ord, blomster eller lignende.

Kan søke erstatning

En mulighet kan være å søke erstatning fra statens sivilrettslige forvaltning. Hun anslår at 15–20 vil gjøre det.

– De kan søke der og få et skjønnsmessig oppreisningsbeløp. Men et titalls stykker ønsker ikke den belastningen. Det koster også litt å søke. De gir opp, men ønsker å kommunisere med kommunen.

Hein Bæra forteller også at det har kommet inn noen helt nye mobbesaker.

– Jeg ble kontaktet i forrige uke om noe som skulle ha skjedd. Da virket det som om skolen tok tak i det. Det har vært hovedmålet for alle disse har stått fram, hvis det er riktig. På vegne alle dem som har vært modige, og det har skjedd en reell forandring, så er det bra for de sju første som sto fram.

For det er hovedbudskapet påpeker hun:

– Det aller viktigst for alle er å bidra til endring. Kommunen kunne samlet alle som er berørte og sagt en takk til alle som har revet av plasteret og bidratt til endring.

Vi vil skape gode oppvekstvilkår

Kommunedirektør Hans Bakke er tydelig på at Drangedal kommune tar meldingene om mobbing på alvor.

– Vi tror på historiene og beklager at noen har hatt slike opplevelser fra sin skolegang. Dette formidlet vi også klart i et brev til advokat Bæra allerede i januar, samtidig som vi fortalte om de tiltakene som kommunen ville sette i gang for å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Dette er fortjenesten til dem som har fortalt sine historier. All den tid det var varslet en rekke krav mot kommunen, var det naturlig at vi ba advokat Hein Bæra videreformidle vårt brev og vår takk til sine klienter. Det forventer vi også at hun har gjort.

For Bakke er det viktig at alle som fremsetter erstatningskrav skal få en ordentlig behandling.

– Vi er trygge på at kommunens forsikringsselskap sørger for at alle som fremsetter erstatningskrav vil bli behandlet riktig og profesjonelt. Alle som har krav på erstatning, vil få dette.

Kommunens egne ansatte er ikke involvert i erstatningssakene, men har fokuset rettet fremover.

– Kommunens fokus og hovedmål er at Drangedals barn og unge skal dannes og utdannes til trygge og gode samfunnsborgere. Vi har derfor igangsatt et systematisk forbedringsarbeid gjennom samarbeid med Læringsmiljøsenteret. Noen av Norges dyktigste fagfolk innen temaet mobbing og læringsmiljøarbeid bidrar og hjelper oss. De har gitt oss verdifull hjelp det siste året, og i to år fremover skal vi ytterligere forsterke innsatsen på dette området. Alle våre barnehager og skoler er nå med i Læringsmiljøprosjektet og vi skal ha et gjennomgående felles fokus på to hovedområder: Vi skal øke kompetansen og oppmerksomheten hos ansatte. Videre skal vi utvikle lærende organisasjoner for varig endring av holdninger og kultur

I tillegg har vi revidert kommunale prosedyrer og rutiner for arbeidet med kapittel 9A i våre skoler – kapittelet som omhandler hvordan ansatte i skoler skal arbeidet for trygge og gode skolemiljø uten krenkelser og mobbing. Alle ansatte i våre skoler har skrevet under på at de kjenner til og har lest de nye prosedyrene og rutinene.

Erstatningssakene

Advokat Terje Marthinsen understreker at de som fremmer krav får en individuell vurdering av dette i tråd med loven og de rettsregler som gjelder. Så langt er det fem personer som har tatt kontakt, og av disse har to fremsatt konkrete erstatningskrav. Alle disse henvendelsene kom i 2019.

– I februar i år oppfordret vi alle andre som mente at de kunne ha et erstatningskrav om å ta kontakt med oss. Denne oppfordringen er gitt både gjennom mediene og flere ganger direkte til advokat Hein Bæra.

Advokat Marthinsen opplyser til TA at oppfordringene ikke har resultert i at noen flere har tatt kontakt, men at kommunen og KLP selvsagt fremdeles er åpne for at det kan komme flere krav. De vil i så fall også bli behandlet på vanlig måte i tråd med loven.

Konfrontert med advokat Hein Bæras utsagn uttaler advokat Marthinsen følgende:

– Både døren og vinduet har stått åpent hele tiden, men det er nødvendigvis slik at erstatningskrav må baseres på erstatningsretten. Når advokat Hein Bæra unnlater å fremsette krav på vegne av sine klienter fordi hun ikke kan se at erstatningsvilkårene er oppfylt, er det vanskelig å forstå kritikken hennes. Vi kan ikke behandle krav som ikke er mottatt. Vi informerte imidlertid advokat Hein Bæra om Stortingets rettferdsvederlagsordning. Den har noe mildere vilkår, og vi forstår at noen av hennes klienter nå vil søke om kompensasjon fra denne ordningen.