Portør Pensjonat tilbyr i år et nytt overnattingstilbud i form av to minihytter like utenfor øvrig bebyggelse tilknyttet pensjonatet.

De 22 kvadratmeter store hyttene, gjerne kalt Vju-hytter, står på hjul og er dermed transportable og midlertidig plassert.

Det foreligger imidlertid ingen formell tillatelse for plassering av hyttene. Det bekrefter kommunens plan- og bygningssjef Grethe Krokstad overfor KV.

– Kommunens bygningsmyndighet har ikke gitt tillatelse til etablering av disse hyttene. Også midlertidige byggetiltak er ulovlig dersom det er i strid med gjeldende reguleringsplan for et område, sier hun.

I reguleringsplanen for Portør Pensjonat, som ble vedtatt i 2011, er området hvor Vju-hyttene står regulert til fritids- og turistformål, men også innenfor hensynssone for natur- og kulturmiljø.

Registrert som campingvogner

Christian Hestenes, som i fjor kjøpte Portør Pensjonat sammen med Ole Johan Tollefsen, Odd Anders Repshus og Peder Erik Rinde gjennom selskapet OJT Eiendom AS, mener det er uproblematisk at minihyttene står der.

Eierne skal ha sendt en henvendelse til Kragerø kommune allerede 5. mai, hvor de informerte om planene for de midlertidige Vju-hyttene. De har ennå ikke mottatt svar.

– Vju-hyttene står på hjul og er registrert som campingvogner. Men de skiller seg naturligvis ut, da de ser annerledes ut enn andre vogner. Det er vanskelig å tolke dette med regler for vogner, men vi har skjønt det slik at har vi lov til å la de stå der de står i maks to måneder. Her skal de stå i seks og en halv uke, sier han.

Tilbudet er et samarbeid mellom Portør Pensjonat og leverandøren Vju AS.

Viser til tolkningsuttalelse

Hestenes viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets tolkningsuttalelse av lovparagrafen som omhandler plassering av campingvogner.

Der går det fram at vogner i utgangspunktet kan plasseres hvor som helst med grunneiers samtykke, så lenge de ikke hindrer allmenn ferdsel og friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene.

«For slike plasseringer er det ikke noe vilkår at de er i samsvar med arealformål som er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. Skal vogner plasseres et sted for lengre tid enn to måneder, kreves det tillatelse fra kommunen», heter det i tolkningen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ingen planer om å fjerne

KV gjør så Hestenes oppmerksom på at det i den samme tolkningen slås fast at kommunen selv kan innføre bestemmelser i kommuneplanen dersom det er ønskelig med mer styring vedrørende plassering av campingvogner.

KV har sjekket kommuneplanen, som sier det er forbudt å plassere midlertidige eller transportable konstruksjoner, som campingvogner, blant annet på alle øyer i skjærgården og mellom riksvei 351 og sjøen fra Kjølebrønd til kommunegrensa mot Risør, som inkluderer Portør.

– Vi mener dette er et tolkningsspørsmål og er av den oppfattelsen at de ikke står ulovlig. Men dersom vi får en henvendelse fra kommunen og vi blir nødt til å flytte dem 30 meter bort til parkeringsplassen utenfor Pensjonatet, så gjør vi det, sier han og fortsetter:

– Alle vi fire har hytter i Portør og kjøpte dette stedet fordi vi er glad i Portør og vil utvikle Pensjonatet videre i riktig retning. Vi har plassert vognene i beste hensikt for å styrke drift og etterspørsel i sesongen 2021 før vi starter renovering av Pensjonatet til høsten. Vi har prøvd å forstå reglene så godt som mulig. Vi ønsker selvfølgelig å spille på lag med kommunen. Vi har tross alt en felles interesse om å tilføre næringsinntekter og arbeidsplasser til kommunen.

Pensjonateierne har ingen planer om å fjerne eller flytte Vju-hyttene før de eventuelt får en henvendelse fra kommunen om dette.