LESERBREV: Norske politikere har selv skyld for flyktningproblemet, men har forsøkt å løse dette ved å la befolkningen og konfliktlandene ta regningen. Løsningen er å stoppe Norges aggresjon, stoppe asylmottak og investere i konfliktregionene.

Mange engasjerer seg for tiden både politisk og praktisk for flyktninger. Det er i utgangspunktet fint å ha et godt sinnelag, men i det lange løp er det konsekvensene som teller. Derfor hjelper det ofte med litt fornuft og saklig innsikt. Hvis politikere fremmer en politikk som gir et dårligere samfunn for befolkningen, bør man forstå det og si ærlig fra om det. Alt annet er løgn og bedrag.

Den nye rød/grønne styringsplattformen i Kragerø ser fin ut, med ett unntak: «Kragerø skal hvert år ta imot det antall flyktninger myndighetene ber oss om.» Det er en dum politikk og lite gjennomtenkt.

De rødgrønnes «myndigheter» er overhodet ikke troverdige:

1) Det var Stortingets velmente, servile og dumme handlinger, som bidro til å skape flyktningkrisen (innblanding i Afghanistan, Irak, Libya og Syria – ved å følge USA og Wolfowitz/Bush doktrinene). 2) Videre åpnet de grensene for flyktninger og økonomiske migranter gjennom alle de velmente og kortsynte avtalene de undertegnet, EØS, Schengen osv. 3) De fortsatte idiotiet ved å lukke øynene for resultatet, på tross av advarsler fra FNs flyktningehjelp og Frontex, EUs grensevakt. De verste hyklerne finner vi i Venstre og KrF. 4) Nå ønsker de samme politikerne på Stortinget at folket skal blø for deres idioti, ved høyere skatter og dårligere tilbud innen skole, helse, omsorg, rettspleie og infrastruktur. Som vanlig vil innstramminger ramme de svakeste hardest.

Bare i perioden 2005–2015 kostet innvandring fra «ikke-vestlige land» 213 milliarder kroner (Ifølge SSB – Statistisk sentralbyrå, se Hegnar.no, 26/4 2014). Den nye folkevandringsbølgen vil koste mer. For 100.000 asylsøkere samt familiegjenforening blir langtidskostnaden 767 milliarder (se NRK.no, 21/10 2015 og Hegnar.no, 24/10 2015). Dagens innvandringshastighet medfører at 100.000 nås i løpet av 2016. Ytterligere kostnader påløper om innvandringen fortsetter i 2017 osv. og alle signaler tyder på at migrantstrømmen øker i styrke (blant annet fordi reisekostnadene er sunket betydelig). Finansavisen har intervjuet ekspertisen:

«Forskningsleder Erling Holmhøy i SSB, som er mannen som kan tallene best, sier at «jeg tror det er viktig å bevisstgjøre at snillhet koster. På lang sikt har man ikke noe valg. Man må øke skattene eller skjære ned på offentlige utgifter. Det vi har i Oljefondet er ikke nok.» (Hegnar.no, 24/10 2015).

Dessverre er virkeligheten langt farligere. Ifølge FN finnes det i dag 60 millioner flyktninger, og ytterligere hundrevis av millioner mennesker ønsker seg til Europas velferds- og rettstater. Derfor kommer migrantstrømmen ikke til å stoppe – før retts- og velferdssamfunnene i Europa er ramlet sammen. Ingen lokal- eller «nasjonal dugnad» hjelper mot slike mengder. Det norske velferdssamfunnet vil revne i løpet av få år om dagens politikk fortsettes.

Overdreven ekspansjon av oljeindustrien de siste ti år ga stor økonomisk innvandring med store sosiale konsekvenser.

Ytterligere innvandring vil føre til enda mer «sosial dumping» på arbeidsmarkedet, svekke fagbevegelsen, gi lavere lønner for utsatte grupper, og øke sosiale forskjeller ytterligere. Den vil øke etterspørsel og kostnader ytterligere i mange deler av samfunnet, som for eksempel trafikk, bolig, skole, helse. Dette må betales – fra norsk produksjon – og vil derfor svekke konkurranseevnen til norske bedrifter, eller lønninger må synke ytterligere. Men lavere lønner vil også forsinke modernisering av produksjonen, – og på sikt svekke konkurranseevnen, og øke arbeidsledigheten ytterligere. På lang sikt og nasjonalt sett er lavere lønner som å pisse i buksa for å bli varm.

Rundt 80 % av asylsøkerne som kommer til Europa er unge menn. De etterlater kvinnene med ansvar for å forsvare og forsørge familie og slekt. Dette er en tung bør for kvinner i muslimske land – land i krise, uten statlige støtteordninger. Når mennene får varig opphold i Europa sitter kvinnene tilbake også med ansvar for gjenoppbygging, etter at konflikten er forbi. Europas velmente og liberale asylpolitikk sørger derfor for å årelate konfliktlandene for folk som kunne motstått onde krefter og bygget velstand.

Europas godhjertethet ødelegger dermed både sine egne velferdssamfunn, og utarmer og forsinker utvikling i konfliktlandene. Slik kan det gå når politikkens rettesnor er føleri istedenfor fornuft.

Det vil derimot hjelpe konfliktsonene langt bedre på kort og lang sikt om støtten trappes massivt opp – til forsyninger for flyktningleirene, samt investering i lokal sysselsetting. Bruker man oljefondet til dette vil det ikke berøre norske offentlige budsjett, velferd og samfunnsstruktur. På lang sikt vil dette være gunstig for både konfliktland og for Norge.

Det viktigste er imidlertid å protestere mot USAs krigføring mot selvstendige nasjoner, og å stoppe vår egen innblanding i andre land.

Kragerøs politikere har en plikt til å sikre velferd, først for egne innbyggere. De har også plikt til å si fra til sentrale politikere at galskapen må stoppe raskt. Dette gjøres mest effektivt ved å nekte å motta asylsøkerne lokalt.

Arno Mong Daastøl

Utviklings- og samfunnsøkonom

(Cand.Mag., Cand.Oecon., & Dr.rer.pol.)

Feil å nekte å ta imot flyktninger  En kommentar til Daastøls innlegg