Likevel kan vi aldri forsikre oss fullstendig mot uønskede hendelser – som utslippet i Kilsfjorden i november.

Tidligere denne måneden ble vi kritisert på lederplass i denne avisen. Det er fair og noe vi må tåle. For med flere uønskede utslipp på samvittigheten de siste årene, er det rett og rimelig at omverdenen reagerer. Vi har rett og slett ikke vært gode nok. Det er likevel viktig for meg å understreke at vi jobber svært målrettet for å styrke oss på helse, miljø og sikkerhet (HMS), og har redusert våre utslipp til det ytre miljøet betydelig de siste årene.

Farmasøytisk industri innebærer bruk av kjemikalier i fremstillingen av produkter, men også utslipp av visse kjemikalier. Slike utslipp krever tillatelser. Derfor overvåkes vår industri tett av offentlige instanser (eksempelvis Miljødirektoratet), men også av våre internasjonale kunder, som stiller strenge krav til utslippsnivå og hvordan dette dokumenteres. Dette er bra, og avgjørende viktig for at resten av samfunnet skal ha tillit til at en virksomhet som Vistin Pharma drives på forsvarlig vis, uten å påføre omgivelsene miljømessige skader.

Les også: Alvorlig mistillit

Vistin Pharma jobber kontinuerlig med tiltak som skal redusere utslipp og sørge for at våre nivåer ligger godt innenfor de lover som til enhver tid gjelder. Dette arbeidet har blant annet resultert i at våre utslipp til luft i Gruveveien er redusert med mer enn 90 prosent siden 2013. Utslippene av metformin og butanol til vann fra fabrikken på Fikkjebakke, er redusert med tilsvarende nivå siden 2014. I Gruveveien har vi ikke hatt noe utslipp til kommunalt avløpsvann siden november 2015, ettersom vi samler opp alt prosessvann og sender dette til destruksjon hos et akkreditert selskap for håndtering av slikt avfall.

I november hadde vi dessverre et reaktorhavari på Fikkjebakke, som medførte et utslipp av metformin og butanol til kommunalt avløp. Det er disse ukontrollerte utslippene som må forhindres. Havariet kom svært overraskende på oss, ettersom reaktoren nylig hadde blitt rutinemessig inspisert av en ekstern aktør og godkjent for ytterligere fem år. Vi satte umiddelbart i gang ulike tiltak. Blant annet gjennomførte vi en øko-toksikologisk undersøkelse på effekten av dette akuttutslippet i Kilsfjorden. Rapporten, som ble utført av et eksternt selskap, konkluderte med at det er lite sannsynlig at man vil kunne detektere negative effekter av dette utslippet i Kilsfjorden.

Blant andre iverksatte tiltak, samler vi inntil videre opp alt prosessvann fra produksjonen på Fikkjebakke og sender det til destruksjon. Dette påfører Vistin Pharma betydelige merkostnader, men vi ønsker overfor Miljødirektoratet å dokumentere at vi i en normal driftssituasjon har utslipp godt innenfor tillatte krav, før vi søker om tillatelse til å slippe prosessvannet ut i kommunalt avløpsvann. Vi har gjennomført en omfattende årsaksanalyse og utarbeidet en konkret tiltaksplan for å ytterligere redusere risikoen for nye utslipp fra produksjonsanleggene våre. Vi har vedtatt å styrke ingeniørkompetansen og ressursene i Vistin Pharma, for å sikre gjennomføring av disse tiltakene. Videre jobber vi med å vurdere og teste ut alternative metoder for å rense avfall fra Vistin Pharmas fabrikker.

I tillegg til disse tiltakene vurderer vi å ta initiativ til et diskusjonsforum, der også lokale ressurser med interesse for Vistin Pharma vil delta. Målet er å utveksle informasjon og drøfte Vistin Pharmas HMS-arbeid, og fremtidige planer for produksjonsvirksomheten i Kragerø i mer detalj.

Det er ikke noe motsetningsforhold mellom å drive kommersielt lønnsomt og å satse på HMS. Tvert imot. Akkurat som omverdenen for øvrig, stiller våre kunder og eiere stadig strengere krav til vårt HMS-arbeid. Godt dokumentert HMS-arbeid er en forutsetning for en konkurransedyktig virksomhet i fremtiden.

Vistin Pharma er en viktig hjørnesteinsbedrift i Kragerø, og et selskap mange av oss er stolte av. Vi er en av de få gjenværende farmasøytiske produksjonsbedriftene i Norge. Vi er konkurransedyktige på den globale arenaen, og investerer tungt for fremtiden. Våre investeringer i Kragerø vil bidra til å sikre sysselsetting og arbeid for mange i årene som kommer.

Jeg er stolt av å lede Vistin Pharma, men mitt klare mål er at vi alle skal kunne være stolte av selskapet – også fra et miljøperspektiv. Jeg er trygg på at vi er på rett vei.

Kjell-Erik Nordby

CEO, Vistin Pharma