Kragerø Gårdeierforening har hatt et møte med ordfører/varaordfører og rådmann med tanke på relokasjon av Kragerø kommune (KK) til sentrum.

På slutten av vårt møte på ordførerens kontor angående relokasjon av KK til sentrum ble det nevnt at dere igjen vil utrede alternativet med vei over Berg, som tidligere har vært utredet og forkastet.

Noe som også ble bekreftet i på KVs første side lørdag 12. november hvor ordfører bekrefter dette.

Vi i Kragerø gårdeierforening har lenge signalisert at broalternativet er den beste løsningen og vi ønsker å komme i dialog med KK for videre samtaler rundt dette.

Kragerø gårdeierforening har tatt kontakt med NCC og Gromstad Bil & Båt og begge er svært positive til et videre samarbeid for en slik løsning.

Samtidig har det vært kontakt med grunneiere, velforeninger, sentrumsaktører og andre som kan ha interesser knyttet til disse alternativene.

(Se fullstendig liste over de som ikke ønsker en ny utredning, men som støtter og ønsker broalternativet over til Valberg nedenfor)

Her er noen betraktninger som er gjort i saken anledning som vi mener er viktige parametre som bør tas med i den videre prosessen.

Dette er ikke en løsning som vil styrke sentrum slik et flertall ønsker.

Det blir derimot ofte uttalt at sentrum må defineres og styrkes, det hører vi fra gårdeiere, Markedsrådet, KIHF og de fleste politikere og veldig mange av KK sine innbyggere.

Den foreslåtte utredningen er ikke bærekraftig, den ødelegger flotte turområder, den har vært utredet før og forkastet, den er ikke i tråd med kommuneplanen, NCC som en stor arbeidsplass ønsker den ikke, Kilen Vel ønsker den ikke, grunneiere ønsker den ikke, den kommer i konflikt med Berg Musemus område.

Hva fylkesmannen vil si til at attraktive turområder ødelegges når det finnes gode alternativer gjenstår å se.

KK har som mål i denne budsjettperioden at «Natur og friluftsområder er reelt tilgjengelige for alle innbyggere og tilreisende» står det å lese i budsjettdokumentet. Dette prosjektet styrker hvertfall ikke det målet.

Hvis boligbygging på Berghalvøya blir utviklet, kan det legges inn tilskudd for at Valbergalternativet, veien som allerede ligger der kan utbedres slik den godkjente reguleringsplanen legger opp til.

Dette vil ikke beslaglegge uberørt natur og Kragerø vil få et meget attraktivt boområde med nærhet til sjø, solrikt, nærhet til sentrum og viktige skatteinntekter og utvikling, slik alle ønsker.

Dagens broløsning med tilførselsvei og oppgradering av veien frem til Lovisenberg er kostnadsberegnet til 30 millioner (MVA blir jo refundert) og det er p.t planlagt 355 boliger på Berghalvøya.

Hvis man legger opp til en infrastrukturbidrag på 100' per enhet er dette prosjektet fullt ut mulig å gjennomføre uten stor kommenale investeringer.

Denne saken er viktig for Kragerø, den er viktig for sentrum, den er viktig for Kilens beboere, den er viktig for NCC, den er viktig for Gromstad Bil & Båt sin videre utvikling, den er viktig for å tiltrekke oss folk som vil bosette seg i Kragerø og den er viktig for generasjoner framover.

Så, når NCC en gang i framtiden er ferdig med utvinning, vil dette antagelig bli utviklet til en ny bydel. Hvordan skal da dette området knyttes til sentrum? Med bro?

Vi håper med dette at dere politikere stopper denne utredningen, flytter penger til broalternativet. (Alternativt til å ansette en turistsjef, for det trenger vi).

Kragerø Gårdeierforening

Visit Kragerø

Markedsrådet

Kragerø Industri & Håndverkerforening

Kilen Vel

Lindtvedt vel V/ Marianne Dalen

NCC

Kristian Østland, grunneier

Sverre Irgens, grunneier

Frode Jørgensen, grunneier

Jørn Fostvedt, grunneier

Gromstad Bil & Båt

Kragerø Turlag