På årsmøtet i Kilen Vel torsdag 25. april ble det vedtatt å sende skriv til politisk ledelse i Kragerø kommune vedrørende brutte løfter til Kilen-beboere!

Kilen Vel er en av Kragerøs eldste velforeninger, med over 500 husstander, med både moderne barnefamilier og pensjonister som beveger seg til fots langs Lovisenbergveien. Samtidig er det barnehage, leirskole, museum og to betydelige turistbedrifter knyttet til denne veien, som gjennom årene har hatt store trafikale problemer. Store og tungt lastede lastebiler og trailere har Lovisenbergveien som eneste adkomstvei til NCCs steinbruddet på Valberg.

Problemer knyttet til tungtransport av løsmasse fra steinbruddet med helsefarlig fint sandstøv som trenger seg inn i hus, og som fyller luften som folk puster inn, utgjør en stor helsemessig utfordring for beboerne i området. Stein og grus faller fra overfylte lastebiler, avhengig av vindretning skaper støvskyer fra deponier på Valberg store utfordringer rengjøringsmessig. Møbler og ting som lagres ute, så som båter i båthavn dekkes av fint sandstøv, som forurenser og forringer i verdi. Tiltakende tungtrafikk til og fra NCCs anlegg på Valberg skaper store utfordringer trafikkmessig, ikke minst knyttet til den smale og tilårskomne brua over Østlandsundet. Når vil brua bryte sammen? Dette går befolkningen og kjenner på daglig. Men ingen ting har skjedd, til tross for mange fagre løfter fra kommunen.

Les også

– Hvis man har en mening om Valberg, så gjelder det å passe på at framtida for området ikke blir nok én av dem

 

Ved siden av de daglige belastningene et forholdsvis folkerikt «utkantstrøk» i Kragerø (to-fire kilometer fra Kragerø sentrum) utsettes for, har lokalbefolkningen også mistet rekreasjonsmuligheter i nærmiljøet. Kontakten med Kragerø kommune, som har ansvar for hele befolkningens sikkerhet og helse, har vært preget av unnvikenhet og brutte løfter. Vi (Kilen vel) er blitt lovet dialogmøter, men det har ikke ført til noe handling.

Brutte løfter 1

Reguleringsplan for «Skarres badeplass» ble lovet fremmet og iverksatt etter at lokalbefolkningen mistet solings- og badeplass på Hestøya. Reguleringsplan for «Skarres badeplass» ble fremmet og vedtatt 6. februar 2003, altså for mer enn 16 år siden. Uten at den er iverksatt.

Denne lovnaden ble gitt den gang Kari Fosso var ordfører, ingen har i ettertid videreført denne forpliktende lovnaden til befolkningen i Kilen. Tomme ord fra det politiske flertall!

 

Brutte løfter 2

Bru over til Valberg skulle realiseres ved at det skulle bygges bru over sundet ved sykehuset, dette for å lede tungtrafikk utenfor tett bebodde områder i Kilen, Hestøya, Østland og Langetangen.

Reguleringsplan for ringvei med bru fra Marienlyst til Valberg ble vedtatt 27. august 2009, for snart 10 år siden. Status nå er at bruprosjektet er tatt ut av økonomiplanen, og ringveiprosjektet er i det blå! Nok en gang brutte løfter!

Brutte løfte 3

Forurensing i Kilen-bukta.

Giftig avfall, blant annet kvikksølv, er oppdaget i bukta hvor det tidligere var en skofabrikk og et båtbyggeri, nå Delecto. Dette ble beboere i Kilen informert om på et møte 15. oktober 2012 på Delecto av Elke Karlsen og Per-Erik Schulze. Det ble her sagt at sjøbunnen skulle tildekkes for å hindre at skadelige stoffer skulle komme ut i sjøvannet. Dette er ikke gjort. Nok en gang brutte løfter.

Hva galt har kilefolk gjort, for å fortjene en slik behandling av kommunen sin?

Nå forventes det at det politiske flertall tar fatt i disse grunnleggende problemer vi har i Kilen.

Det forventes at det settes tidsfrister for når ting blir gjort.

Krav om strakstiltak!

I påvente av at konkrete tiltak planlegges, er det behov for at det gjennomføres noen straks tiltak.

1. Det må komme restriksjoner på belastning av brua over Østlandsundet.

2. Det må komme flere fartsdumper og støvbegrensende tiltak (slik som krav om tildekking av last).

3. At det gjennomføres hyppige kontroller av trafikken (spesielt tungtransporten) på strekningen Kilen–Valberg. (Fart og last).

4. At det innføres restriksjoner for bruk av veien i de tider hvor mange barn er henvist til å bruke veie.

Beboere i Kilen forventer at det nå settes fortgang i arbeidet med å dekke til forurenset område i Kilenbukta (ved Delecto), og at ringvei med bru over sundet ved Marienlyst tas inn igjen i økonomiplanen.

For Kilen vel

Trond Jørgensen,

leder