Gå til sidens hovedinnhold

Levangsheia i et bærekraftig perspektiv. Ja til et levende lokalsamfunn!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommuneplanens visjon er en bærekraftig utvikling og å legge til rette for trivsel og vekst. I kommuneplanen står følgende:

  • Det er viktig at vi som bor i Kragerø har og ser muligheter for vekst og utvikling både personlig og i fellesskapet.
  • Dette setter krav til kommunal tjenesteproduksjonen, arbeidet for tjenestekvalitet og arbeidet med å legge til rette for ønsket utvikling av lokalsamfunnet.
  • Dette stiller krav til næringslivledere og de ansatte i arbeidet for trygge og gode arbeidsplasser.
  • Det setter krav til frivillige lag og organisasjoner for at de skal kunne gi et godt og variert tilbud tilgjengelig for alle.
  • Det stiller krav om at hver og en av oss engasjerer seg og er delaktige i lokalsamfunnet

Levangsheia er et av kommunens tre lokalsenter. Vi er 500 fastboende og ca. 160 arbeidsplasser. Levangsheia har gode tilbud til innbyggerne, som omsorgsbolig, barnehage, skole, hotell, butikk, pub, kirke, bensinstasjon, idrettsanlegg og andre møteplasser i lokalsamfunnet.

I januar 2020 startet prosjektgruppa Livet på Levangsheia et målrettet arbeid for å få vekst på Levangsheia. I løpet av året har det ført til 2 nye beboere på omsorgsboligene, 8 nye barn i skolen og 2 i barnehagen. Gode tilbud som skole og barnehage er å anse som faktorer som øker trygge oppvekstrammer og bostedsattraktiviteten.

I løpet av året med trang kommuneøkonomi og skolestruktursaken har vi sett et lite samfunn som står sterkere sammen en noen gang. Et lite samfunn som vil finne gode løsninger, tenke innovativt og delta i dugnad for å få vekst. Disse lokale kreftene bør kommunen utnytte.

Prosjektgruppa har hatt dialog med FAU, velforeningen, foreldrene i barnehagen, ansatte på omsorgsboligen, idrettslaget og næringen på Levangsheia. Vi samarbeider på tvers i lokalsamfunnet mot det samme målet: Hvordan kan vi få til vekst? Hva kan vi bygge videre på? Hvordan kan vi samarbeide smart?

En bærekraftig utvikling er en utvikling som tar vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å frata framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. FNs bærekraftsmål reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Bærekraftsmål nr. 17 må sikre samarbeid på tvers av disse hensynene.

Hele lokalsamfunnet er på vei mot å jobbe seg oppover i en bærekraftig utvikling.

Vi inviterer kommunen til å delta i utformingen.

Samfunnsøkonomisk bærekraft

Vi på Levangsheia reagerer på at det ikke er ført en samfunnsøkonomisk analyse for betydningen av at skole og barnehage legges ned. Drift av barnehage og skole i forhold til sosiale faktorer og det store regnskapet med alt fra transport og tidsbruk i hverdagen, til konsekvenser hvis det rammer med nedgang i den yngre lokalbefolkningen. Vi er opptatt av læringsmiljøet og trygghet, spesielt for de minste, muligheten til å gå til skolen og skolen og nærmiljøets muligheter til flerbruk og generasjonsfortrinn. Samarbeid med lærere innenfor den offentlige skolen og deling av læringsmiljø med ulike fortrinn kan også være en fin faktor å trekke inn i en delingsøkonomisk modell for skolene. Vi vil gjerne høre kreative forslag til muligheter, gjerne inkludert lokal dugnadsvilje, på lik linje med påstander om at det er samfunnsøkonomisk riktig å legge ned.

FAU har gjennomført en brukerundersøkelse blant alle foreldrene på skolen, hvor 16 av 26 foreldre sier de vurderer sterkt å flytte ut av kommunen om skolen blir lagt ned. For familiene her ute, så er en av fordelene at det er tilbud om en liten nærskole. Vi har hatt dialog med næringslivet som også er bekymret for skolen. De har i dag flere barnefamilier som jobber og bor her. De siste par årene har også flere yngre flyttet tilbake til Levangsheia. Prosjektgruppa, velet, barnehagen, FAU og ansatte på omsorgsboligene har hatt dialog om utviklingen av lokalsenteret Stabbestad. Vi har også snakket om hva slags samarbeid vi kan få til fremover for å sikre grunnleggende funksjoner i lokalsamfunnet.

I dag er det allerede samarbeid på tvers. Barna i barnehage og skole har svømmetrening på Kragerø resort. Idrettslaget og Kragerø resort har samarbeidet om bygging av sykkelløyper. Joker Westgaard sponser idrettslaget med premier og mat på distriktets største loppemarked for inntekt til idrettslaget. Barnehage og skole låner Gåsmyr idrettsanlegg gratis i skoletiden eller på arrangementer. Lag og Foreldre og besteforeldre samarbeider om skyss til kirkegudstjeneste i høytiden, velforeningen arrangerer juletrefest på omsorgsboligene og så videre.

Et mål for omsorgsboligene, foreldrene i barnehagen, velet og prosjektgruppa er å lage ferdig en planlagt park ved omsorgsboligene. Parken har fått 200.000 fra fylkeskommunen og 10.000 fra private. Initiativtaker Liv Jensen har søkt på ytterligere 300.000. Parken skal inneholde lekeområde og grillhytte for barnehagen, et amfi for forestillinger med «den kulturelle skolesekken» og andre arrangementer i regi av skolen, drivhus og frukthage, samt en gangvei gjennom hele parken for allmennheten. Gangveien vil gå fra hovedveien ved Vestre Stabbestad til omsorgsboligene og skolen. Dette området vil grupper på tvers av aldere kunne benytte og få glede av. Her kan man utvikle et allerede godt samarbeid med å tenke at man kan ha skolekonserter og invitere de eldre til å bli med, ha grønnsakshage i samarbeid med barnehage og boliger, man kan ha felles måltider og feire høytider sammen, få til leksehjelp, dele, se og bli sett i det lille samfunnet.

I dag er det ofte barna fra Levangsheia som kommer til Kragerø. Med et amfi og grillhytte har vi kapasitet til å invitere dem til oss. Her kan lag, foreninger og klasser samarbeide og dra nytte av hverandres læringsmiljø og bli kjent på tvers av ulike skoler. Slik blir elever kjent med flere områder i Kragerø, og ungene blir stolte av hver sine fortrinn og kjent med hverandres lokale identitet innen kommunen.

Å ha et lokalsenter som favner lokalbefolkningen og tilreisende bredt vil føre til økt stedstilhørighet og møteplasser på tvers av generasjoner. Prosjektgruppa og ansatte på omsorgsboligen ønsker å se på muligheter for at noen av de tomme boligene kan leies ut til enslige med og uten barn, ungdom eller prøveboliger?

Prosjektgruppa snakker om å få til en Levangsheia-festival for unge og eldre med tilbud som kajakk, jakt, golf osv. For lokalsamfunnet vil det gi tilhørighet, stolthet og kunnskap.

Et av kommunens mål for helse og trivsel er at det er viktig at hele befolkningen i Kragerø har god livskvalitet på alle livets områder. For oss er god livskvalitet nettopp å ha positive møteplasser som dette, og tilbud fra oppvekst til yrkesaktivt liv og alderdom.

Prosjektgruppa vil jobbe videre med inkludering og likeverd, folkehelse, kultur og stedstilhørighet på Levangsheia.

Miljømessig bærekraft

Klima er viktig. En nedleggelse av barnehage og skole vil føre til økt bruk av privatbil og buss. På Levangsheia er det lange avstander. Med videre vekst, hvis vi lykkes med å styrke lokalsamfunnets kjernefunksjoner, ønsker vi å samle i gang- og sykkelavstand til lokalsenteret, slik at nye og eksisterende funksjoner og boliger ikke fører til mer transport i hverdagen for de fleste.

I tillegg til økte utslipp ved å legge ned barnehage og skole, vil det automatisk være færre barn som går eller sykler til skolen. I dag er mange av barna bosatt i eller i nærheten av Stabbestad. Barna går eller sykler til hverandre på fritiden og bruker nærområdet, som skolen, idrettsanlegg, badeplass, minigolf og sykkelløypa. Å legge ned barnehage og skole vil gå ut over barnas helse og mulighet til en aktiv egenorganisert og organisert hverdag.

Idrettsanlegget er 3 km unna på gruslagt vei. Barnehage og skole benytter seg av anlegget på turdager og det finnes turveier og skiløyper i gåavstand. I dag har barna på skolen et stort uteareal og hage. Der dyrker de grønnsaker, som de lager mat av i skoletiden. Det er kort veg ned i fjæra og opp på heia – og begge deler har fine læringsarenaer for natur og sosialt samarbeid.

Det er allerede et godt samarbeid mellom næring, frivillighet og kommune på alt fra oppvekst, helse og omsorg. Også kirken er nær, og brukes aktivt og deltakende i lokalsamfunnet fra krybbe til grav. Vi ønsker å jobbe videre med koblinger mot næringsliv og reiseliv. For næringslivet er det viktig med rekruttering og det kan være krevende uten et levende lokalsamfunn.

Barna er også opptatt av klima. I elevundersøkelsen på skolen var det nevnt som et punkt. Skal vi lære fremtidige generasjoner å ta gode klimavalg må vi også som myndighet legge til rette for at de kan ta gode valg. Ifølge FNs bærekraftsmål skal man innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom. Vi ønsker oss en desentralisert sentralisering på Levangsheia ved å satse på lokalsenteret Stabbestad for en klimasmart hverdag i distrikts- Kragerø.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering. I Norge er vi privilegerte, men likevel opplever ikke alle denne tryggheten. For oss fastboende er det trygt og godt å bo på Levangsheia. Her blir alle inkludert og sett.

En stor skole er kanskje rent økonomisk riktig, men vi er overbevist om at regnskapet er sammensatt. Levangsheia skole er en liten barneskole, som kan gi bedre samfunnsøkonomi i det lange løp. Lærerne melder om godt miljø og trygge barn. De bygger lettere en god relasjon til barna, enn på en stor skole. Det har mye å si for sosialt og fagmessig læringsmiljø. Familier som har flyttet hit forteller at barna «blomstrer» på den lille skolen. Et oppvekstmiljø som vår barnehage og skole kan gi, med trygge omgivelser og nære forbindelser til voksne og lokalmiljø med identitet, gir selvstendighet, kreativitet og trygghet til unger og ungdom på veien til voksenlivet. Det kan lønne seg for sosial bærekraft.

Å ha samspill mellom generasjoner motvirker ensomhet. Om vi som lokalsamfunn kan tilrettelegge for sosiale møteplasser på tvers av alder, vil det føre til liv og latter, læring og empati. Flere blir inkludert fordi man blir mer synlig, og det blir mindre diskriminering. Stabile og inkluderende samfunn er et godt grunnlag for at mennesker skal ha trygge og gode liv, hele livet.

Samfunns- og læringsverdiene på Levangsheia

For å bidra til innovative løsninger, er vi villige til å se på tjenestetilbud og møteplasser i en sammenheng. Vi vil gjerne gjøre nye grep både med samarbeidsformer, lokalisering av barnehage, flerbruksmuligheter i barnehage, skole og omsorgsboliger. Vi kan se på kreative boformer og prøvebolig, knytte utvikling og tilbud til frivillighet og lokalt næringsliv, kulturtilbud og reiseliv i sommer- og skuldersesong. Vi vil gjerne finne nytteverdier hos deltidsbeboere i hyttene, og utnytte sjønære muligheter, kyststi og sykkelrute nr 1. Dette kan både ungt entreprenørskap i skolen og lokalsamfunnets sosiale kapital jobbe med, så sant vi ikke tappes for kjernefunksjoner som barnehage og skole, og dermed energien i et levende Levangsheia.

Vi tror på å samle funksjoner og utvikle uteareal som binder sammen tjenester, boformer og opplevelser i nærområdet. Vi trur på å ha en plass som et særpreget lokalsamfunn i Kragerø – med framtid for oppvekst- og læringsmiljø lokalt, gjerne i samarbeid med byen sentralt i kommunen. Vi er villige til å bruke krefter på prosjektarbeid for utvikling av skole og samfunn.

Vi ser fram til en konsekvensutredning som tar for seg de relevante bærekraftfaktorene i en sammenheng, og vil gjerne drøfte mulighetsrommet som budsjetter og samfunnskrefter kan gi gjennom et godt samarbeid, unge som voksne. Vi vil gjerne få til dette før endelige budsjettbehandlinger og vedtak om skolestruktur.

Med vennlig hilsen prosjektgruppa Livet på Levangsheia

I samarbeid med

Joker Westgaard v/ Hanne Bjørkkjær

Foreldrene i Levangsheia barnehage

SU i Levangsheia barnehage

FAU v/ Atle Oppebøen og Ida Hødnebø

Jeger og fisk v/ Ole Bjørn Nygaard

Levangsheia idrettslag v/ Simen Tveitereid

Levangsheia velforening v/ Robert Hellermyr

Bjørkkjærs auto v/ Svein Bjørkkjær

Fagforbundet og Delta på Stabbestad omsorgsboliger v/ Veronica Christoffersen og Solfrid Haslum

Kragerø golf v/ Terje Wilhelmsen

Kommentarer til denne saken