LESERBREV: Inkluderings- og likeverdstenkningen har dårlige vilkår i kunnskapspolitikken. Kunnskapsdepartementet fremmet nylig forslag til endringer i barnehageloven, hvor blant annet «Departementet mener at kommunen i barnehageopptaket skal ha mulighet til å styre hvilken barnehage barn med nedsatt funksjonsevne tilbys plass i, blant annet på bakgrunn av hvilke barnehager i kommunen som allerede har et tilrettelagt tilbud for den type funksjonsnedsettelser barnet har eller har personale med særskilt kompetanse».

Nå har Kunnskapsdepartementet fremmet et forslag om ny grunnskolelærerutdanning. Undervisningsfagene som norsk, matematikk og engelsk har fått fokus. De framtidige lærerne skal ikke få kjennskap til spesialpedagogikk og spesielle elevutfordringer. Pedagogikkfagets plass i lærerutdanningen marginaliseres og forsvinner som eget fag. Forslaget vil svekke skolens evne til å ivareta elever med utfordringer ut over skolefagene. Dette gjelder elever med utviklingshemning, de 50.000 elevene som i dag får spesialundervisning og flertallet av grunnskolens elever. Selv om de fleste elevene har det bra med seg selv og har det bra på skolen, vil nok flertallet av elevene møte utfordringer utover skolefagene i løpet av deres 10 år i grunnskolen. Verken mobbing, konsentrasjonsvansker eller familiesituasjoner som skaper bekymringer hos eleven, er ukjente fenomen.

Opplæringspolitikken synes å være uavhengig av regjeringens øvrige politikk.

Norge har vært en pådriver i arbeidet med FNs bærekraftsmål. Lite tyder på at kunnskapsminister Terje Røe Isaksen har fått med seg bærekraftsmål nummer 4: Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle.

Omfanget av segregering i norsk skole, er i dag på samme nivå som i spesialskolenes storhetstid, på slutten av 1960-tallet. Utviklingen av den inkluderende skolen har gått i feil retning. Den nye lærerutdanningen vil forsterke segregeringen.

Statsminister Erna Solberg og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, lanserte Handlingsplanen mot hatefulle ytringer. I handlingsplanen kan en lese:

«Vi vil ha et samfunn der det er plass til alle. Derfor vil vi jobbe for et åpent, fredelig og inkluderende samfunn der alle føler tilhørighet. Et samfunn som er basert på demokratiske verdier, universelle menneskerettigheter og gjensidig respekt mellom individer og grupper.»

Kunnskapsdepartementet burde også følge handlingsplanen. Det er vanskelig å se hvordan en kan skape et inkluderende samfunn, når en ikke legger til rette for å inkludere alle barn i barnehagen og skolen.

Øyvind Jensen

NFU Telemark Fylkeslag