Gå til sidens hovedinnhold

- Havbruk vil høyst sannsynlig påvirke disse aktivitetene og arbeidsplassene negativt

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I KV lørdag 1. september er det et to siders oppslag om oppdrettsanlegg i Stølefjorden. I artikkelen protesterer Vigdis Hødnebø i Levangsheia Velforening og Svein Bjørkkjær i Levangsheia jeger- og fiskeforening mot havbruk i Stølefjorden. Kragerøvassdragets Grunneierlag er enige i og slutter seg til protesten.
I artikkelen peker de to foreningene på at Kragerø er en turistkommune med naturherligheter og en rekke arbeidsplasser og handelsinteresser knyttet opp mot turisme og hytter i skjærgården. Som de så riktig påpeker vil havbruk høyst sannsynlig påvirke disse aktivitetene og arbeidsplassene negativt.

Kragerøvassdragets Grunneierlag har i vår uttale om oppdrettsanlegg i kommuneplanen påpekt at disse bør legges på land. Med full rensing av alle avløp. Arbeidsplasser knyttet til disse anleggene bør være varige, og arbeiderne bør minst lønnes med avtalt minstetariff. Det er først når ansatte får en lønn det er mulig å leve av at de etterspør varer og tjenester som gir vesentlige ringvirkninger for lokalsamfunnet. Ringvirkningene av turist- og hyttenæringen er betydelig i Kragerø. En negativ påvirkning av disse vil påvirke hele kommunen.

Å tro at en slik negativ påvirkning kan oppveies av arbeidsplasser som er usikre og kanskje lønnes lavere enn avtalt minstelønn her til lands, vil vi karakterisere som ren gambling. Når det gjelder våre uttalelser til arbeidsplasser tidligere i KV har vi ikke fått en eneste kommentar fra Sørsmolt på dette.

Vi har heller ikke fått noen kommentar fra Sørsmolt angående våre uttalelser om at firmaet tilsynelatende ikke renser fórrester og fiskeavføring før det slippes ut på dypt vann. Tausheten rundt dette kan vi vanskelig tolke annerledes enn at Skjelde ikke ønsker noen diskusjon rundt forurensing og at de faktisk sender tonnevis med avfall på dypt vann ut i Kilsfjorden. Vi håper fremdeles at firmaet ønsker å gjøre noe med forholdet og fremstå som en renere bedrift. Oppdrettsanlegg på land er også forurensende dersom all forurensingen bare slippes ut på dypt vann slik at folk ikke ser noe til den.

I lørdagens KV uttaler daglig leder Stein Helge Skjelde i Sørsmolt følgende:

- Jeg har ikke noe problem med at folk protesterer mot etablering av oppdrettsanlegg. Men jeg må innrømme at jeg blir noe frustrert når jeg ser det grunnlaget som det ofte blir protestert på. Når det er snakk om andre etableringer, så er det ofte fagfolk som uttaler seg om søknadene. Men når det gjelder oppdrett, så er det menigmann som vet best. Han viser til at det er svært strenge vilkår som ligger til grunn for å få innvilget søknader om oppdrett, og mener at oppdrettslaksens skadevirkninger er overdrevet.  Skjellprøver tatt av fisk i en del elver, viser at bare 0,6 prosent av fisken, er oppdrettsfisk.

- Jeg har som sagt ikke problem med at det blir protestert, men som det er sagt, så er det kunnskap som skal styre rike og land.

Det siste er vi enig i og det er nettopp kunnskap vi er ute etter, troverdig kunnskap. Det hender faktisk at menigmann har kunnskap det er verd å ta vare på. Vi håper heller ikke at Stein Helge Skjelde mener at fylkesmannens eksperter er uten kunnskap, at medlemmer og styrer i lokale og sentrale jeger og fiskeforeninger er kunnskapsløse, at folk i hytter og hus i skjærgården er uten observasjonsevne og kunnskap.

Når han uttaler at bare 0,6 prosent av fisken i en del norske elver er oppdrettsfisk, kan dette kanskje være riktig gjennomsnitt for alle norske elver. Men dette er ikke riktig for elver som ender i fjorder med oppdrettsanlegg. I disse elvene er oppdrettsfiskandelen mellom 10 % og 20 %. En ødeleggende høy innblanding. Dette burde Skjelde vite. Det passer godt i et mønster av informasjon for å søke å svekke tilliten til innvendingene som er reist mot hans planer. Det er oppdrettsanlegg i Stølefjorden, Kilsfjorden, Fossingfjorden og Hellefjorden dette dreier seg om. Da er det tall fra elver som ender i fjorder med oppdrettsanlegg som er relevante.

Skjeldes planer om oppdrett vil høyst sannsynlig også påvirke laks, sjøørret og ål i Lågen, Skiensvassdraget, Herrevassdraget og Kragerøvassdraget og gytebekker knytta opp mot disse vassdragene. Forurensningen fra åpne og andre oppdrettsanlegg uten fullgod avløpsrensing kan være helt ødeleggende og ikke reversibel påvirkning på livet i fjordene og elvene. Åpne oppdrettsanlegg gir i tillegg også rømning og lakselus problemer. Vi kan stå i fare for å ødelegge framtiden for Kragerø som turiststed.

Kragerøs folkevalgte bør ikke stole på at informasjon utarbeidet av søkerne og engasjerte Pr-konsulenter forteller den hele og fulle sannhet om prosjektet og påregnelige uønskede virkninger. Kragerø kommune kan utsette behandlingen av denne søknaden på ubestemt tid og innhente uavhengig kunnskap, for eksempelt fra universitetsmiljøet.

Seriøse industridrivere sørger vel for å rette seg etter pålegg fra myndigheter?

Vi trenger mer nøytral objektiv kunnskap om disse planene, slik at kommunen styres mot en bærekraftig utvikling.

Styret i Kragerøvassdragets Grunneierlag

Kommentarer til denne saken