debattI et innlegg i KV 30. november presenterer Johnny Dolve, Frp, sitt forslag til å få kommunebudsjettet i balanse uten å øke eiendomsskatten.

Undertegnede er ikke overrasket over at et av forslagene er følgende: «Kommunale tjenester ut på anbud».

Frp har nok en gang hentet fram en gammel fanesak. Denne gangen gjøres det gjennom å vise til et notat fra NHO Service med det enkle navnet «Begrenset konkurranseutsetting som verktøy for å bidra til å frigjøre ressurser innen kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift of vedlikehold av kommunale bygninger) i alle norske kommuner».

Notatet er et ledd i en NHO-kampanje som har til hensikt å åpne for private aktører som vil tjene penger på offentlige tjenester som omsorg, barnehager, tekniske tjenester osv.

Fagforbundets eksperter har gått igjennom tall, statistikk og brukerundersøkelser som NHO service baserer sine utsagn på. Resultatet viser at NHO Service – notatet er et dårlig grunnlag for debatt, og ubrukelig som beslutningsgrunnlag for kommunene, fordi notatet baserer seg på en tilpasset bruk av tall, statistikk og brukerundersøkelser, samtidig velger NHO service å fare med en harelabb over kontroversielle temaer som lønn, pensjon og bemanning

NHO sammenligner tall som ikke er sammenlignbare; kommunenes statistikk (Kostra-tall) opp imot driftsbudsjetter i NHO Service egne medlemsbedrifter.

En annen problemstilling er at det er begrenset offentlig innsyn i kommersielle selskaper, og det blir derfor nærmest umulig å etterprøve påstandene i notatet.Kostnader ved å konkurranseutsette

Notatet viser til erfaringer fra Sverige som hevder at de administrative kostnadene ved konkurranseutsetning ligger på 1,5 prosent av kontraktsummen. Opplysningene mangler kilder og kan derfor ikke etterprøves.

I 2005 utførte Asplan Analyse en undersøkelse for Fagforbundet om nettopp dette. Asplan konklusjon viste at de administrative kostnadene ligger på ca. 5 prosent, i verste fall 10 prosent av kontraktsummenLønn, pensjon, bemanning og arbeidsforhold

NHO Service påstår at det ikke er mulig å si noe generelt om forskjeller i lønns- og pensjonsnivå mellom kommersielle og offentlige aktører. Vi anbefaler NHO å starte med å lese og å sammenlikne respektive tariffavtaler.

En forskningsrapport utført av Telemarksforskning i 2009, gir et entydig svar vedrørende forskjellene mellom private og offentlige tjeneste leverandører, i dette tilfelle barnehager:

«Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er altså å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.»Hvor går pengene?

NHO Service regner med en fortjeneste for sine medlemsbedrifter på rundt en halv milliard kr på landsbasis, dersom 20 prosent av de kommunale tjenestene innen omsorg, renhold og FVD (forvaltning, drift og vedlikehold) konkurranseutsettes. Disse pengene må heller brukes til bedre tjenester for Kragerøs innbyggere enn til overskudd og profitt til private aktører

Dette er private sugerør i fellesskapets kasse!

Rådmannen skriver i sitt budsjettgrunnlag for 2011 at Kragerø kommune allerede i dag er kostnadseffektiv: «Kragerø er den av våre sammenlikningskommuner som har lavest administrativ bemanning både vurdert ut fra kommunestørrelse og aktivitetsnivå/samlet bemanning.» (s. 31.) Dette stemmer med vår oppfatning, og vi kan ikke forstå at noen private aktører kan konkurrere med Kragerø kommune når det gjelder lave administrative kostnader. I tillegg viser erfaring fra andre steder at smutthull i anbudskontraktene kan medføre store ekstrakostnader for kommunen.NHOs notat og Fagforbundets gjennomgang av dette notatet, bekrefter vår oppfatning vedrørende konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Kragerø er redd for at konkurranseutsetting vil gi dårligere kvalitet på tjenestene, dårligere lønns- og arbeidsforhold og svekke stillingsvernet for ansatte.

Vi ber om at politikerne i ikke setter i gang et eksperiment som kan svekke velferden i vår kommune. Bruk våre skattepenger på egne innbyggere istedenfor å bruke pengene på store pengesterke private selskaper.

Wenche W. Sandhaug, leder FagforbundetGry Elisabeth Nilsen, nestleder Fagforbundet

Solveig Rambøl, HTV Utdanningsforbundet