Det utredes for tiden en mulig sammenslåing av legevaktene i Nedre Telemark. Legevakten i Kragerø er foreslått flyttet og samlokalisert med Bamble og Porsgrunn på Heistad eller på Rugtvedt.

Styrene i skjærgårdens velforeninger fått flere henvendelser fra bekymrede øyboere om saken. En eventuell flytting oppleves vanskelig, og som et angrep på vår grunnleggende trygghet.

På bakgrunn av dette ba vi om og fikk et møte med medisinsk faglig ansvarlig for legevakten i Kragerø. Vår hensikt for å be om et møte var å finne ut hva, om noe, var tenkt i forhold til vår spesielle situasjon som øyboere.

Nåværende legevakt fungerer jo veldig bra for oss, i og med at vi kan bruke båt ved besøk på legevakten.

Mye av det som kom fram mener vi er nytt og har allmenn interesse. Derfor dette avisinnlegget.

• Det er ikke tenkt noe spesielt om skjærgårdsbefolkningen, det forventes at alle borgere kommer seg ved egen hjelp til legevakten. Drosje til Heistad vil beløpe seg til mellom 1200 og 1400 kroner en vei. Det er som kjent ikke mulig å bruke båt til Heistad.

• Det er ikke noe problem pr. nå å skaffe leger til å gå legevakt i Kragerø. De nye retningslinjene med krav om økt kompetanse er allerede godt innarbeidet i Kragerø.

• Det vil være svært krevende og vanskelig å se for seg at man skulle kunne bemanne en legevakt i en begrenset periode om sommeren. Flyttes legevakten vil det nok i praksis være permanent for alle årets måneder.

• I helgene har legevakten et sted mellom 10 og 30 henvendelser pr.døgn.

• Det vil antakelig være småbarnsforeldre som vil savne legevakten aller mest.

• Ved en flytting går viktig lokalkjennskap tapt og systemet vil brukes mer enn nødvendig (rus og psykiatri særlig). Det er mange kronikere som bruker legevakten. Her forhindres innleggelser til beste for alle.

• Kommunen vil tape to sykepleierårsverk ved en nedleggelse, da vil de også tape deres skattepenger.

• Dersom vi i framtida skulle få en ny corona-pandemi med et annet virus er det vanskelig å se for seg hvordan testing da skulle foregå i praksis.

• Legevakten server Marienlyst Sykehjem med deres 2 KAD-senger*. Dersom legevakten legges ned vil disse sengene kanskje også måtte legges ned. Før Drangedal gikk ut av legevaktsamarbeidet var det 3 KAD-senger på Marienlyst. Marienlyst Sykehjem vil miste stillinger dersom KAD-senger legges ned. Flere dårlige pasienter vil da måtte være på KAD-sengene i annen by.

• Terminale pasienter vil kunne ha behov for legetilsyn innimellom (kveld, natt og helg). Dette vil være vanskeligere med legen stasjonert på Heistad.

• Medisinsk faglig ansvarlig presiserte at det for legene i deres arbeidshverdag ikke er noe sterkt ønske om verken å beholde, eller legge ned i Kragerø. Dette er først og fremst et politisk spørsmål med hensyn til innbyggerne. Det ble presisert at vaktbelastningen pr. nå er til å leve med, men at en liten legevakt også er sårbar og personavhengig.

En nedleggelse av legevakten i Kragerø vil etter vårt syn være et angrep på vår grunnleggende trygghet. For å få til økt tilflytting er trygghet viktig. For oss som bor i skjærgården vil den lange veien med bruk av både båt og bil oppleves vanskelig og også svært kostbart.

Erling Ballestad
Gumøy Vel

Ruth Ellegård
Jomfruland Vel

Randi Roer
Skåtøy Vel

*Såkalte KAD-senger kom på plass i alle landets kommuner som en følge av Samhandlingsreformen (2012). Dette er akutte kommunale døgnplasser som er ment som en mellomstasjon når pasienten er for syk til å komme hjem enda etter et annet sykehusopphold.