LESERBREV: Rådmannen har lagt fram et forslag til budsjett som legger opp til et overskudd på nesten 16 millioner kroner. Dette overskuddet skal fremkomme ved et «ostehøvelkutt» på 0,5% i alle kommunalområder, og ved fortsatt stram budsjettstyring.

Utdanningsforbundet Kragerø er enig i at det er fornuftig å ha en buffer å gå på i trangere tider og ved uforutsette situasjoner. Men det finnes også udekkede behov ute i kommunalområdene som det kan være verdt å bruke noe mer penger på, selv om det fører til mindre sparing.

Politikerne i Kragerø har gjennom mange år vært tydelige på at de ønsker å gi barna i Kragerø en god oppvekst og opplæring gjennom å ha gode barnehager og skoler i kommunen, og Utdanningsforbundet Kragerø ønsker å gjøre kommunestyret oppmerksomme på noen tiltak som vil bidra til dette.

Styret i Utdanningsforbundet Kragerø har bedt våre tillitsvalgte og medlemmer i skole og barnehage om å komme med innspill til konkrete tiltak, som vil bidra til å høyne kvaliteten på tjenestene og oppfylle noen av kommunalområdets målformuleringer.

I skolene er det særlig to områder der en ser behov for noe mer ressurser for å kunne bedre elevenes læring og psykososiale miljø: Kontaktlærerne har ansvaret for den enkelte elevs totale læringsutbytte og sosiale situasjon på skolen. Lærerne ser at de har altfor lite tid til å utføre denne viktige oppgaven i forhold til behov og forventninger. Derfor ønsker vi i første omgang at alle kontaktlærere får minst to uketimer til å utføre dette arbeidet, og at man ikke har kontaktlæreransvar for flere enn 12 elever. Dette er et tiltak som ikke krever store ressurser, men som har stor betydning for den enkelte elevs skolehverdag. Å styrke kontaktlærerfunksjonen kan bidra til å oppfylle det overordnede målet om at «Kragerø kommune har trygge barn og unge som trives og lever i helsefremmende miljøer».

Kragerøskolen har hatt «Leseprosjektet – Bredtvedt» i regi av Statped som utviklingsområde de siste årene. Prosjektet er tuftet på forskning, og målsettingene er å heve leseferdighetene, forebygge avsporinger i leseutviklingen og minske behovet for spesialundervisning.

Alle lærere i barneskolen har gjennomgått en grundig kompetanseheving i leseopplæring, og nå er også ungdomsskolene i gang med dette. En av de praktiske konsekvensene av prosjektet er at alle skolene er forpliktet til å holde «intensive lesekurs» på minimum seks timer per uke over en periode på 8–10 uker. Forskning viser at dette timetallet er nødvendig for å oppnå ønsket effekt. Vi er godt i gang med dette arbeidet, og vi ser allerede resultater.

Kragerø kommune har som mål at vi skal ha et likeverdig skoletilbud, men vi ser at det er behov for flere timer for å kunne gjennomføre lesekursene på alle skolene, og for å kunne holde fatt i og videreføre prosjektet. Igjen kreves det lite ressurser til noe som er viktig for alle elevene i Kragerøskolen.

I barnehagesektoren er det store endringer på gang med ny rammeplan og ny barnehagelov på trappene. Ansatte i barnehagene i Kragerø melder om behov for mer tid og ressurser til å drive et godt personalsamarbeid for å implementere slike endringer, og for å legge det pedagogiske grunnlaget for driften i barnehagene. Flere treffpunkter for personalet i barnehagene vil kunne heve kvaliteten på tilbudet og bidra til å oppfylle de kommunale målene om tidlig innsats og økt samarbeid, og kompetanseheving for personalet for å kunne møte fremtidens endrede behov.

Det blir stadig flere små barn i barnehagene, og det har vist seg å være et behov for å kunne avgrense uteområder for disse barna. De minste barna trenger et «trygt» område for gradvis å kunne venne seg til leken i barnehagen. Dette krever ikke store ressurser, men vil utgjøre en stor forskjell og vil heve kvaliteten på tilbudet vi kan gi barna i Kragerøbarnehagene.

Utdanningsforbundet Kragerø ber politikerne om å bevilge ekstra midler i budsjettet for 2017 til å gjennomføre disse tiltakene.

Cathrine Skauen Anderssen, Solveig Rambøl og Roy Isaksen

For styret i Utdanningsforbundet Kragerø