Gå til sidens hovedinnhold

Kragerø kommune og demensomsorgen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til Kragerø kommune, helse og omsorg ved Alv Dag Brandal.

Viser til Omsorgsplan 2020 med delplan Demensplan 2020 og Kragerø demensforening sin kravspesifikasjon som innspill til demensplan 2020. (se vedlegg)

Det er i lokalpressen og blant enkelte av medlemmene ytret bekymring for hvordan demensomsorgen i Kragerø for tiden blir driftet.

I forbindelse med dette ønsker Kragerø Demensforening en tilbakemelding på hvordan Omsorg/demensplan og våre innspill følges opp og tiltak iverksettes. Vi er av den oppfatning av at det må være av kommunens interesse at Demensforeningen er informert og oppdatert så vi er i stand til å gi korrekt info til medlemmer og pårørende som tar kontakt med oss.

Vi ønsker derfor å bli informert og oppdatert på følgende punkt/områder.

Demensteam/demenskoordinator:

• Kommunen må ha tilbud om demensteam og demenskoordinator.

• Standard for hvem et demensteam skal bestå av.

• Demensteamet skal ha oversikt og informere.

• Demensteamet skal være tilgjengelig.

• Demensteamet skal tilby jevnlig kontakt gjennom hele sykdomsforløpet

Det er uklart for oss hvordan demensteamet for tiden er sammensatt, telefon nr 902 46 734 som på kommunens nettside er oppgitt til koordinator er for tiden ikke i bruk. Vi ber om tilbakemelding på hvordan dette er. Vi ønsker å vite hvem som er koordinator, hvor stor stilling denne har og ellers hvordan teamet er bygd opp tverrfaglig og hvilke stillingsprosenter disse har. Eventuelt planer videre med teamet.

Vi hører fra våre medlemmer at dette ikke er koordinator i dag og at det er en viss forvirring om hvem som leder demensomsorgen i kommunen.

Det er svært viktig at koordinator er tilgjengelig for den syke og pårørende så de har en person å forholde seg til.

På kommunens nettside er koordinatorens arbeidsoppgaver angitt som følger:

• Gjennomføring av førstegangssamtale med nye brukere i hjemmesykepleien med demens

• Kartlegging i tverrfaglig samarbeid med ergoterapeut, Tjenestekontoret og Psykisk helse

• Kontaktperson ved spørsmål om dagsentertilbud

• Undervisning og veiledning av demenskontakter og annet personell

• Organisering og oversikt over demensnettverket i kommunen

• Kontaktperson for frivillige organisasjoner som samarbeider med omsorgstjenesten

Ut fra disse beskrevne arbeidsoppgaver og med bakgrunn i Nasjonal Kompetansetjeneste sitt demenskart vet vi at antall personer med demens vil øke med 10 personer pr år fremover i Kragerø. Det gir grunn til bekymring og behovet for koordinator stort. Med bakgrunn i dette forventer vi at det kommer på plass koordinator i 100% stilling snarest.

Yngre personer med demens:

Kragerø kommune har i sin omsorgsplan ikke oppført yngre personer med demens (under 65 år). Vi vet at dette ikke stemmer, på landsbasis er det 2-3000 yngre personer med demens. Det er derfor ingen grunn til å tro at prosentvis andel er noe annerledes i Kragerø. Statistisk sett er det da 4-6 yngre med demens i Kragerø.

Dette er en sårbar gruppe både for den syke og pårørende.

Hva gjør Kragerø kommune for denne gruppen?

Pårørende er sannsynlig i full jobb og har ikke mulighet å være hjemme på dagtid. Hvilke tiltak settes inn for å sikre at de pårørende kan være i jobb samtidig som den syke blir ivaretatt på en god måte?

Avlastning kveld/ helg tilpasset yngre med demens, finnes det? Vi er bekymret for denne gruppen, avlastningsplasser er ikke tilpasset.

Vi ser at denne gruppen er liten og det kan være vanskelig å tilpasse aktivitetsnivået de har i forhold til eldre. Så lenge denne gruppen er så liten, kanskje 1-4 personer mener vi det beste alternativet er omsorg i eget hjem med tilpasset aktivitet. Vi mener denne gruppen bør tilbys utstrakt bruk av BPA og hjemme avlastning for å håndtere dette.

Heldøgns pleie og omsorg:

Får alle personer med demens tilbud om heldøgns pleie og omsorg når de trenger det, uten unødig ventetid?

Finnes det, eller planlegges det heldøgns tilbud med aldersgruppe og aktivitetsnivå tilrettelagt for yngre personer med demens?

Minstestandard for bemanning i sykehjem og omsorgsboliger, er dette oppfylt?

Er personalgruppen bredt sammensatt av kvalifisert og personlig egnet personell?

Finnes det tilbud om kursing og videreutdanning innen demensomsorg, gjennom for eksempel Demensomsorgens ABC, hvor mange kurses årlig?

Det er i presse og på folkemunne presentert ideer om senter for demens på Stabbestad. Det er gitt beskjeder fra kommune administrasjonen til enkelte av våre medlemmer at et slikt senter er under bygging på Helle? Vi er forundret over hvor lite info det kommer ut offisielt vedr. dette og ønsker derfor en tilbakemelding på hva som planlegges, hvor, hvordan og når.

Pårørendeskole og samtalegrupper:

Alle kommuner skal gi tilbud om pårørendeskoler og samtalegrupper, gjerne i samarbeid med Nasjonalforeningens lokallag. Det var sist pårørendeskole i regi Kragerø Demensforening i 2018. Det er kommunen med demensteam som er ansvarlig for gjennomføring av pårørendeskole, demensforeningen hjelper til og bidrar selvfølgelig ved behov.

Er det umiddelbare planer om ny pårørende skole? I tilfelle når og hvem er ansvarlig for gjennomføringen?

Håper på snarlig tilbakemelding

For styret i Kragerø Demensforening

Bjørn Egil Strandskogen, leder

Kommentarer til denne saken