Ordfører, hva skjer med legevaktsordningen og fastlegesituasjonen i Kragerø?

Det er nå 10 måneder siden ordfører kastet kortene og unnlot å møte nabokommunene til diskusjon om en felles legevakt. Frp mener at kommunestyret har vært svært så tålmodige med å få en sak til politisk behandling.

Hva skjer?

Sett i lys av den siste ukes polemikk mellom fastlegene og ordfører/varaordfører, vil Frp be ordfører om å legge tidligere uenigheter med deler av fastlegebestanden bak seg. Ordfører skal heller bidra til en konstruktiv fremdrift som kan sikre Kragerø sine innbyggere gode forutsigbare tjenester.

Kragerø er heldige, vi har fremdeles jf. leserbrev unge attraktive leger som ønsker og bo og jobbe i Kragerø.

Frp er av en bestemt oppfatning at fastlegeordningen er et nasjonalt problem, men vi må lokalt tilrettelegge best mulig for våre innbyggere og vi har ikke tid til å vente! Det kan se ut som at leieforholdet til «legene i løkka» i B14-15 termineres? Kragerø kommune må nå benytte det handlingsrommet og momentet som nå er!

Frp ønsker å knytte de foreløpige delplanene opp mot legesenter/ene slik at videreutviklingen av delplanene kan samordnes til en fornuftig utvikling for fremtidige forhold. Frp ser for seg at kommunen tilrettelegger for et samlokalisering av fastleger, KAD-lege og en legevakttjeneste. For å oppnå både driftsmessige fordeler, skape et større faglig miljø, sikre gode forutsigbare tjenester for innbyggerne våre.

Med dette mener vi at kommunestyret allerede i årets budsjett må sette av penger til forprosjekt og konkret starte med realisering av delplanen vedtatt av kommunestyret.

Forslag; Kommunestyret ber hovedutvalg for omsorg konkretisere en bestilling av sak som skal inneholde mulighetene for samlokalisering fastlege/legevakt/KAD-lege, alternative lokasjoner, driftsbesparelser og økt kompetansemiljø.

Henriette Fluer Vikre
Kragerø Frp