Gå til sidens hovedinnhold

– Ikke legg ungdomsskolen på Kalstad

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bakgrunnen for en ny vurdering av Kragerøs skolestruktur er økonomiske hensyn og en forventning om synkende elevtall fremover. I den sammenheng mener FAUene ved Kragerø skole det er det noen viktige momenter som må tas med i vurderingen.

Det er i utgangspunktet ulogisk at det skal vurderes å gjøre endring ved den skolen som har 56 prosent av elevmassen, og som er den mest kostnadseffektive skolen når det gjelder skoleskyss, bygning/drift og ressurser per elev. Dette gjelder altså Kragerø skole, en skole for 1. til 10. trinn, som ble til nettopp grunnet økonomiske hensyn i 2013. Da ble skolen slått sammen med Kalstad skole.

Det medførte også at voksenopplæringen ble flyttet til Kalstad skole (etter at den først kostet kommunen rundt 20 millioner kroner å samle ved skolen på Feierheia, og deretter ytterlige 35 millioner kroner ved tilpasning av Kalstad).

Nå foreligger utrolig nok forslag om å reversere store deler av denne endringen/investeringen. Til delvis ukjente, nye kostnader.

«1 til 10-skoler finnes stort sett i mindre kommuner», ble det hevdet i workshopen til Hovedutvalg for oppvekst 4. mars. Det er det antakelig god grunn til, nettopp i mindre kommuner, av økonomiske grunner og fordi elevgrunnlaget tilsier det. Det er en ressurseffektiv måte å drive kvalitativ skole i kommuner med dårlig økonomi. Som Kragerø. Betyr det at skolen blir dårligere? Forskning tyder ikke på det, heller ikke elevundersøkelser og resultater i nasjonale prøver de siste årene. Tvert imot har resultatene bedret seg, og Kragerø skole scorer høyt på trivsel, motivasjon, støtte fra lærere og foresatte og faglige utfordringer. I nasjonale prøver 2020 ligger flere av trinnene over både fylkes- og landsgjennomsnitt i kjernefagene.

Om fem-seks år er det antakelig plass til de øvrige ungdomsskole-elevene i Kragerø skole. Utgiftene til skoleskyss vil bare være en minimal økning, ettersom ¾ av elevene i Sannidal allerede har skoleskyss. For de oppvoksende unge er den sentrale beliggenheten en god overgang til et mer selvstendig liv og å kunne ta del i flere av kommunens ulike tilbud.

En slik samlet løsning, vil ivareta det økonomiske perspektivet ved å endre skolestrukturen.

Samtidig er det reist mange gode grunner til å samle ungdomsskolene i en egen «enhet». Det har FAUet selv påpekt i høringssvaret vårt. I eksisterende utredning av ny struktur er et forslag å plassere en felles ungdomsskole på Kalstad, ved å gjøre om voksenopplæringssenteret. FAU mener den løsningen ikke er ønskelig, og understreker muligheten for alternative plasseringer som er mer hensiktsmessige. Sannsynligvis finnes det ledige lokaler mer sentralt i kommunen.

Kalstad-plasseringen frarådes av flere grunner: Økonomisk er det tvilsomt om eksisterende overslag på 16,4 millioner kroner er tilstrekkelig til å ruste opp skolen med nødvendige spesialrom. Og det er nettopp økonomi som er en hovedgrunn for å gjøre endringer i skolestrukturen. Dessuten ønsker ikke Vestfold og Telemark fylkeskommune å leie ut tilsvarende fasiliteter i den videregående skolen til en eventuell ungdomsskole.

Av psykososiale grunner er det heller ikke ønskelig med en såpass fysisk nærhet til et betydelig eldre ungdomsmiljø. Det er nok å vise til at alle skal oppleve en trygg skolevei og skolehverdag. En vektig grunn er for øvrig at elevrådet for 8. til 10. trinn selv ikke ønsker denne beliggenheten:

«Dette mener vi ikke er bra, for det forutsetter at elever ned til 12/13 år skal være i undervisningslokaler sammen med voksne på videregående. Hvorfor leie lokaler når vi har gode lokaler i de tre andre skolene? Dessuten blir det meget problematisk å utsette barn for påvirkning fra mye eldre ungdom/voksne. Vi er redd for negativ påvirkning bl.a. i forhold til rusmidler og ulovlig mopedkjøring.»

Elevrådet går inn for å utnytte best mulig de gode skolebygningene Kragerø skole, Helle skole og Sannidal skole – slik at hver av de store bydelene i kommunen har en god skole.

Skolestruktur-utredningen 2021 er et grundig grunnlag for politisk beslutning. Målet er å «etablere en fremtidsrettet og bærekraftig skolestruktur i Kragerø kommune som kan stå seg over tid, både økonomisk og pedagogisk», derfor mener FAUene ved Kragerø skole at de momenter som nevnt over, må tas med i vurderingen; enten ved å opprettholde Kragerø 1.-10. eller med en felles ungdomsskole på egnet sted i kommunen (unntatt tidligere Kalstad skole).

På vegne av

FAU 8.-10. trinn,

Harald Stuwe, leder

FAU 1.-7. trinn

Kari Theting, leder

Kommentarer til denne saken