Noen av våre ca. 450 medlemmer – og andre – synes muligens at det har vært litt stille fra styret i Kragerø Bys Venner i det siste. Og mange har sikkert undret seg på hva som egentlig skjer med alle de utbyggingssakene vi har vært opptatt av – spesielt de som handler om Havnefronten, Jernbanekaia, utbyggingen på Øya og i Fermannsbakken. Vi kan forsikre om at vi fortsatt er aktive!

Manglende svar

Men vi har gjennom lengre tid vært noe frustrert over at vi ikke får svar på våre henvendelser til bygningsmyndighetene eller fra politikere. Vi har sendt brev til bygningssjefen angående status for byggesakene. Intet svar. Vi har invitert henne. Intet svar. Vi inviterte sentrale og representative politikere fra hovedutvalget for plan- og bygg til å komme og dele sine tanker om det som skjer i byen vår på et åpent møte 5. mai. De fleste var seine med å svare, måtte purres og kunne ikke, ville ikke eller torde ikke (?) komme. Ikke kunne de stille med stedfortredere, heller. To hederlige unntak var ordføreren og representanten fra Rødt. Det ble for seint for å annonsere, og vi valgte å avlyse møtet.

Vi har notert oss at Fredensborg/Tollefsen-selskapet har orientert formannskapet om sine nye planer for B14 og B15 – Havnefronten/Jernbanekaia. Vi spurte styreleder Knut Bremer om han kunne komme på et møte hos oss og orientere «vanlige folk». Det ville han ikke på det nåværende tidspunkt.

Lovpålagt

Vi opplever at det foregår en kamp om identitet og utvikling, og at misnøyen til dels er stor blant våre medlemmer. Vi har skjønt at manglende svar fra bygningsmyndighetene har sammenheng med stor saksmengde og for lav bemanning. Men det er lovpålagt å svare, og sivilombudet har som kjent sendt kommunen brev med pålegg om dette. Vi forventer at kommunens ledelse og politikerne tar tak i problemene og snarest sørger for at folk blir skikkelig orientert om status for de byggesakene som er nevnt ovenfor.

Gledelig nytt

Et gledelig tegn er kanskje at Arbeiderpartiets lokallagsleder har uttalt at partiet kan komme til å snu i sakene om Fredensborgs fire konsesjonssøknader for eierskap av landbrukseiendommer i kommunen. Kan vi håpe på at partiet snur i andre utbyggingssaker også? Det stemmer vel egentlig dårlig med Aps grunnholdninger at en investor og milliardær har en så dominerende posisjon og så stor innflytelse over mye av utviklingen i en by av Kragerøs størrelse.

Lytt til andre fagfolk

Ellers viser vi til arkitekt Einar Lunøes utmerkede innlegg i KV tirsdag 3. mai, som vi håper blir grundig lest og vurdert av utbyggere, arkitekter og politikere. Han etterlyser muligheter for større grad av medvirkning og involvering fra innbyggernes side, og sier noe vi har etterspurt lenge: «Det må gjennomføres en helhetlig vurdering av gjeldende planer». Og videre: «Stopp opp, og ta steg sammen!» Han vil gjerne bidra, og vi oppfordrer kommunens administrasjon og politikere til å ta imot tilbudet!

Kragerø Bys Venner v/ styret