Etter at omsorgsboligene på Stabbestad i budsjettet for 2021 ble redusert med tretten leiligheter har disse blitt tømt for brukere, står nå tomme og er ikke i bruk. Etter en del om og men vedtok et stort flertall i kommunestyret at leieavtalen for disse boligene ikke skulle sies opp.

Det må bety at kommunestyret vil at disse boligene skal ha en plass i framtidas eldreomsorg i Kragerø kommune. Hva slags plass disse skal ha er fortsatt uvisst.

I tilknytning til omsorgsboligene på Stabbestad er det nå bygget en flott park. På dugnad!

Dette gir muligheter for å etablere et tilbud til demente på stedet, en «demenspark», hvor de tomme leilighetene og den nyetablerte parken ses i sammenheng.

Derfor har Rødt foreslått i hovedutvalget for helse og omsorg at vi skal jobbe med å utrede mulighetene for å få til et unikt tilbud til personer med demens, hvor en innafor trygge rammer kan gi denne brukergruppen livskvalitet og opplevelser som ikke er mulige innenfor tradisjonelle omsorgsboliger. Vi vet at andre kommuner har fått på plass slike tilbud, og at erfaringene er svært gode. Derfor vil Rødt jobbe for at kommunestyret setter av midler i neste års budsjett for å finne ut av om dette er en modell som politikere og administrasjonen kan jobbe videre med.

Våre eldre fortjener det!

Robert Hellermyr
Rødts utvalgsmedlem i hovedutvalg for helse og omsorg