Den ekstraordinære fredningen av hummeren i Jomfrulandsrenna mellom Tårnbrygga, Røsholmen og Kråka "gikk ut på dato" ved årsskiftet. Den marine faggruppa i Kragerø, som har gjennomført prøvefiske under den midlertidige fredningen som har vart i fem år, har anbefalt kommunen å forlenge beskyttelsen av hummeren i området.

Hovedutvalg for samfunn i Kragerø kommune hadde nylig forslaget om forlenget fredning til behandling. Et enstemmig utvalg vedtok kommunedirektørens anbefaling om å videreføre fredningsområdet. I tråd med et innspill fra Fiskeridirektoratet, vedtok utvalget at fredningen ikke skal ha en tidsavgrensning denne gangen.

- Dersom hummerbestanden tar seg opp til en bærekraftig bestand, vil det være mulig å gå bort fra fredningsområder og over til et regulært hummerfiske i kommunen, heter det i saksframlegget.

I forkant av hovedutvalgets behandling ble det gjennomført en høringsrunde. I en uttalelse støtter Naturvernforbundet planene om en forlengelse av hummerfredningen.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

- Selv om det som regel ikke tar mange år før forskerne kan se tydelige resultater i bestanden i fredningsområder, er bestanden av hummer i Kragerøskjærgården fortsatt hardt beskattet. Ifølge Havforskningsinstituttet er det viktig med flere slike områder langs kysten, for å styrke bestanden, sikre DNA-mangfold og få inn større hummer med større klør. Også ut fra et kulturelt perspektiv er det viktig at framtidige generasjoner kan få fiske hummeren, heter det i uttalelsen fra Naturvernforbundet.

Tidligere har lokale yrkesfiskere uttalt at det er uproblematisk for dem med bevaringsområder innaskjærs.

Kommunen har allerede satt av 20.000 kroner i budsjettet til årlige kostnader som er knyttet til fredningsområdet.

Vedtaket om videreføring av fredningsområdet i Jomfrulandsrenna skal nå til endelig godkjenning i Fiskedirektoratet. Forskriften om fortsatt fredning vil trolig være på plass i god tid før hummersesongen starter til høsten.