Godkjente gamle brygger – de nyere må fjernes

Da hovedutvalget for plan og bygg var på befaring på et bryggeanlegg i Liebukta i Kilsfjorden, fikk de i fanget en sak med en lang og noe uklar forhistorie, en del ulovligheter og et visst konfliktnivå med naboer.