LO i Vestmar vil klart uttrykke at Regjeringen snarest må innfri krav om at husholdningene får redusert sin strømregninger ytterligere. De historisk høye strømprisene norske husholdninger opplever er uakseptable og myndighetene må sett i verk sterkere virkemidler enn det som allerede er gjort. Det er positivt at det er fremmet forslag om at strømstøtten forlenges et år om strømprisene holder seg høye. Men med dagens innslag punkt på 70 øre må reduseres til 50 øre og satsen bør økes til 90 %. Allikevel vil det offentlige som stor eier innen kraftbransjen ha rekordhøy inntjening.

Som en midlertidig løsning bør det også vurderes å redusere momsen for husholdningskunder. Enten ved å ta den bort i sin helhet slik det er gjort for Nord- Norge eller redusere den og sette den lik matmomsen. Strøm er en nødvendig vare på linje med mat. Ved en strømpris som sist høst og i vinter har vært mangedoblet i forhold til snittpris i senere år vil en fjerning av momsen være et mindre inntektstap enn den gevinsten det offentlige har som kraftprodusent grunnet unormalt høye kraftpriser.

En annen løsning kan være at alle strømkunder får et bunnfradrag på sine strømregninger. Ved å trekke fra for eksempel 800 kWh vil det med senere tids strømpriser gi en kostnadsreduksjon på over tusenlappen og tilsvare under halvparten av et normalt strømforbruk. Allikevel vil det offentlige tjene gode penger.

Redusert moms eller bunnfradrag er begge raskt gjennomførbare tiltak som kan bidra til en bedre økonomi og tryggere hverdag for de husholdninger som sliter med dagens høye strømpriser. Det bør vurderes å gjennomføre både bunnfradrag og redusert moms.

Mesteparten av norsk kraftproduksjon er eid av det offentlige. Krafta er vår felles eiendom. Det betyr at vi ikke trenger å overlate strømprisene til markedet alene, men kan regulere kraftmarkedet politisk.

LO i Vestmar ber Regjeringen iverksette tiltak nå.

Uttalelsen er vedtatt på LO i Vestmar sitt årsmøte og sendt statsråd Terje Åsland.

Magnus Straume
Leder LO i Vestmar