Fremskrittspartiet ønsker et yrkesfagløft. Vi trenge flere folk som går på jobb i kjeledress og kan sitt fag. I flere år har ikke omdømmet til yrkesfagene blitt snakket opp. Jeg mener at et fagbrev er like bra som mastergrad, og må framsnakkes hvis vi ønsker en kompetent norsk byggenæring, faglærte kokker og helsearbeidere. Vi trenger flere med fagbrev, ikke flere statsvitere!

Tall fra NHO sitt kompetansebarometer viser at norske bedrifter fortsatt har et stort kompetanseunderskudd. Tallene fra NHOs medlemsbedrifter viser også at behovet for fagarbeidere fortsatt er større enn for arbeidstakere med høyere utdanning.

Ordningen med teoretisk yrkesfagutdanning med påfølgende lærekontrakt er god. Vi må sørge for at det er en god sammenheng med teoridelen av utdannelsen, som er relevant for den praktiske delen av yrket. Fremskrittspartiet mener at fokuset på fellesfagene bør nedprioriteres til fordel for programfagene, slik at studenten får et mest mulig relevant teoretisk skolegang i forhold til faget sitt behov for teori.

For Fremskrittspartiet er det et politisk mål at de ulike bransjene får påvirke utdanningsløpet slik at det blir relevant for potensielle lærebedrifter. FrP har siden 2013 bidratt til en økning i lærling tilskuddene til bedriftene 7 ganger og totalt med 21000,- kroner. Dette virker!

Søkertallene til yrkesfagene går nå opp, samt at flere fullfører en yrkesrettet videregående utdanning.

FrP mener at det er behov for flere lærebedrifter. Det må fortsatt stimuleres økonomisk til at det blir flere gode lærebedrifter som elevene kan fullføre den praktiske delen av utdanningen sin. Dette vil FrP arbeide for på Stortinget.

Bakgrunnen for dette er at det i Vestfold og Telemark skal bygges og vedlikeholdes for milliarder av kroner i årene fremover. Det er prosjekter i både offentlig og privat regi. Statistisk Sentralbyrå og NHO anslår at Norge vil trenge mellom 70 000 og 100 000 fagarbeidere de neste 20 årene.

Vi må som samfunn stille oss slik at vi kan bygge og vedlikeholde våre bygg og anlegg med egne ansatte i serøse firmaer med ordnede arbeidsforhold. Jeg mener at den viktigste faktoren for å få dette til er at vi bør utdanne våre fagarbeider selv. Import av arbeidskraft i byggenæringen øker risikoen for sosial dumping og useriøst arbeidsliv som til sist går utover norske seriøse firmaer.

Det har vært en tendens at fylkeskommunene har satset på allmenn fagene i videregående skole fremfor å prioritere den noe dyrere yrkesfagopplæringen. Noen ganger er det også begrensninger i antall lærebedrifter som brukes mot flere yrkesfaglige skoleplasser. FrP vil både i Stortinget og i fylkestinget arbeide for at yrkesfagene prioriteres opp og at yrkesfagenes status løftes!

Fagbrev er like bra som mastergrad!

Thorleif Fluer Vikre
3. kandidat til Stortinget og politisk nestleder i Vestfold og Telemark Frp