Eiendomsskatt til lag og foreninger

Reidar Skoglund (H).

Reidar Skoglund (H).

Av
DEL

MeningerKragerø kommune har gjennomført omtaksering av alle eiendommer. Brev/skatteseddel er sendt ut, og eiendomsskatten blir beregnet med grunnlag i de nye takstene fra 1 januar 2020. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8, har sakkyndig nemnd i møte 10. februar 2020, vedtatt eiendomsskattetaksten for 2020.

Det som er spesielt denne gang, er at lag og foreninger har fått krav om eiendomsskatt på sine klubbhus og øvrige eiendommer, hvor grunnlaget er satt i henhold til takstene til næringseiendommer. Man kan si mye om takstene, som i mange tilfeller er helt feil vurdert. Det registrerer vi i Kragerø idrettsforening, hvor et lite lagerbygg i Studsdalen på 28 kvm, hvor foreningens snøscooter er parkert, er blitt taksert som en næringseiendom, med en takst på nær 1,4 millioner.

Det som imidlertid er det viktigste elementet å klage på nå, er kravet om eiendomsskatt generelt. Kragerø Idrettsforening har sendt en søknad om fritak for eiendomsskatt, hvor vi henviser til Eiendomsskattelovens § 7 a og b), hvor det står:

«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane helt eller delvis for eiendomsskatt:

A: Eigedom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten».

B: Bygning som har historisk verde.

Kragerø Idrettsforening har også sendt et forslag til endring av ‘Retningslinjene for eiendomsskattetaksering av fast eiendom’, der vi henstiller til Kragerø kommune om å foreslå overfor kommunestyret å legge til et nytt punkt, 1,9. i retningslinjene.

Forslag til nytt punkt er:

«Eiendommer som eies av frivillige lag, foreninger, stiftelser og tilsvarende, som driver ikke-kommersiell virksomhet, og hvor hovedhensikten med virksomheten er å «gagne en kommune, et fylke eller staten», fritas for eiendomsskatt. Grunnlaget for vedtak om fritak, følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens § 7 a og b)».

Kragerø Idrettsforening håper at Kragerø kommune ser behovet for justering av retningslinjene, ikke minst med bakgrunn i det omfattende arbeidet som gjøres innenfor lag og foreninger, i forhold til folkehelse og integreringsarbeidet i kommunen. Kommunen er helt avhengig av en god innsats fra lag og foreninger for å lykkes på disse viktige områdene for kommunen og innbyggerne.

Det er viktig at lag og foreninger sender søknad om fritak for eiendomsskatt innen fristen, slik at det blir et bredt politisk vedtak i kommunestyret, som sier klart og tydelig NEI til eiendomsskatt til lag, foreninger og stiftelser.

Reidar Skoglund

Styreleder i Kragerø Idrettsforening

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags