Styringsenheten for NAV Hjelpemiddelsentraler har slått sammen hjelpemiddelsentralene i Vestfold og Telemark organisatorisk, og har bestemt at de skal slås sammen fysisk også og samlokaliseres i Larvik. Dette vil svekke likestillingen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Telemark. De som er avhengig av hjelpemidler for å leve selvstendige liv har ikke blitt hørt i denne saken. Styret i Norges Handikapforbund (NHF) Oslofjord Vest aksepterer ikke at hjelpemiddeltjenestene forringes for våre medlemmer i Telemark.

Vi krever at dagens sentral i Telemark må bestå fysisk!

Styringsenheten for NAV Hjelpemiddelsentraler har bestemt at hjelpemiddelsentralene i Vestfold og Telemark skal slås sammen og samlokaliseres i Larvik. Dette er en organisering som vil svekke likestillingen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Telemark. De som er avhengig av hjelpemidler for å leve selvstendige liv har ikke blitt hørt i denne saken. Styret i Norges Handikapforbund (NHF) Oslofjord Vest aksepterer ikke at hjelpemiddeltjenestene forringes for våre medlemmer i Telemark.

Vi krever at dagens sentral i Telemark må bestå!

Hjelpemiddelsentralene er avgjørende for å sikre likestilling. For å kunne delta i samfunnet, må man ha det riktige hjelpemiddelet å gjøre det med. Derfor må hjelpemiddelsentralen være i nærmiljøet slik at utprøving, levering og reparasjon av hjelpemidlene kan utføres raskt.

Dagens hjelpemiddelsentral i Telemark er Norges eldste sentral og kjenner sitt geografiske område godt. Dette er nyttig og effektivt både for innbyggerne som trenger hjelpemidler og for kommunale fagfolk. NAV Hjelpemiddelsentral skal levere tjenester på alle livets arenaer. Tilgjengelige tjenester handler først og fremst om at innbyggerne får riktig hjelpemiddel tilpasset seg selv. Retten til hjelpemidler og tjenester gjelder for alle, slik det blir slått fast i folketrygdloven.

Hjelpemiddelsentralene leverer, sammen med kommunene, brukernære spesialisttjenester til sine innbyggere. For innbyggerne betyr det at avstanden til hjelpemiddelsentralen har stor betydning. Tid er en kritisk faktor når det gjelder hyppig behov for tjenester, utprøving, tilpassing, utlevering og akutte reparasjoner. Dette er spesielt viktig for barn, unge under utdanning og de som er i jobb, men også for alle som skal leve et liv.

Sammenslåing til én hjelpemiddelsentral har foregått i det stille, organisasjonene har kun blitt informert og ikke blitt hørt i denne saken. Som eksempel kan nevnes at på møte i sentralt brukerutvalg i NAV i juni 2021 ble det informert om at Vestfold og Telemark blir slått sammen til en større hjelpemiddelsentral som blir lokalisert i Larvik. Videre ble det informert om at denne avgjørelsen ble tatt etter nøye vurderinger på bl.a. avstand og reisevei, vi undrer oss for hvem? Brukerorganisasjonene presiserte i det samme møte at dette strider mot anbefalinger gitt av de lokale brukerutvalgene. Men ble vi hørt? NEI. Brukerutvalgene som skal være brukernes stemme i saker som er viktige for brukerne, ønsket ikke at hjelpemiddelsentralene skal slås sammen eller flyttes. Men lyttet NAV til erfarne folk i denne saken? NEI.

Målet i hjelpemiddelpolitikken er at det skal være hjelpemiddelsentraler i alle fylker, for å oppnå nærhet til innbyggerne som har behov for hjelpemidler. Dersom NAV gjennomfører sin plan, vil Telemark bli det eneste fylke i landet som ikke har en hjelpemiddelsentral og man vil ødelegge dagens gode hjelpemiddelformidling i Telemark. Ønsker virkelig NAV dette?

NHF Oslofjord Vest krever at hjelpemiddelsentralen i Telemark består fysisk. Hjelpemidler er et helt sentralt frigjøringsverktøy for personer med funksjonsnedsettelser. Ikke svekk hjelpemiddelformidlingen og raser folks liv!

Vibecke Selliken
Regionstyret Norges Handikapforbund Oslofjord Vest